Gwarancje ubezpieczeniowe

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach finansowych, zwłaszcza w gwarancjach ubezpieczeniowych każdego rodzaju, które stanowią alternatywę dla gwarancji bankowych oraz innych form zabezpieczenia kontraktu (np. zabezpieczenie w pieniądzu). Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wadium, bądź zabezpieczenie należytego wykonania może być wnoszone według wyboru wykonawcy w kilku formach, jedną z nich są gwarancje ubezpieczeniowe.

Gwarancje najczęściej występujące na rynku polskim, które oferujemy:

  • ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe (wadium, należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek),
  • ubezpieczeniowe gwarancje zapłaty,
  • ubezpieczeniowe gwarancje koncesyjne,
  • ubezpieczeniowe gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych, (m.in. zapłaty akcyzy i VAT).

Najlepsze zabezpieczenie kontraktu

Jako broker występujemy z zapytaniem ofertowym do wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych na rynku posiadających w swojej ofercie gwarancje ubezpieczeniowe – daje to Państwu pewność, że uzyskana przez nas oferta jest najkorzystniejsza z możliwych. Dzięki przeprowadzeniu niejednego postępowania zmierzającego do zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej wypracowaliśmy procedury, dzięki którym uzyskanie gwarancji odbywa się w sposób możliwie prosty i szybki.

Zależnie od potrzeb firmy jesteśmy w stanie zaproponować Państwu przygotowanie oferty w zakresie pojedynczej gwarancji, bądź umowy o limit w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych – w drugim przypadku ubezpieczyciel wystawia gwarancje wtedy, gdy są potrzebne, bez zbędnych formalności na podstawie wcześniej ustalonych stawek.

Korzyści wynikające z wyboru gwarancji ubezpieczeniowych jest wiele. Jedną z nich jest uniknięcie przedstawienia zabezpieczenia w innej formie, np. w gotówce. Dzięki temu środki finansowe nie są blokowane na rachunku bankowym inwestora, lecz wciąż pozostają w Państwa dyspozycji.

86

Liczba obsługiwanych klientów

580,5 mln zł

wartość zabezpieczonych kontraktów

397

liczba wystawionych gwarancji

Stan na 04.2016

Koszt pozyskania gwarancji jest często dużo niższy niż prowizja i oprocentowanie naliczane od kwoty kredytu obrotowego, który został zaciągnięty z uwagi na zablokowanie gotówki na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość stawki uzależniona jest od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, branży oraz zabezpieczenia (zazwyczaj jest to weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową) i waha się w granicach kilku procent (stawki zaczynają się już od 1% wartości gwarancji w skali roku). W praktyce również nie zdarza się, aby stawka za gwarancję przewyższała wysokości stóp procentowych (WIBOR).

Gwarancje ubezpieczeniowe mają jeszcze jedną przewagę nad gwarancjami bankowymi – zobowiązany (Państwa firma) nie ogranicza sobie, a w skrajnych przypadkach nie blokuje, możliwości wykorzystania kredytu bankowego w swojej działalności. Zgodnie z prawem bankowym, gwarancja bankowa zaliczana jest do całości ekspozycji kredytowej jako zobowiązanie, podobnie jak kredyt.