Ubezpieczenia dla IT

Wiemy, że działalność firm informatycznych jest bardzo zróżnicowana, przez co ochronę w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej zapewnić może jedynie specjalistyczny produkt, dopasowany do profilu działalności. Dbając o bezpieczeństwo naszych Klientów znajdujemy optymalne rozwiązania, dostosowane do potrzeb Państwa biznesu.

Dedykowane ubezpieczenia OC dla branży informatycznej

Standardowe ubezpieczenie OC niejednokrotnie okazuje się być zbędnym wydatkiem dla firm z branży IT, ponieważ swoim zakresem obejmuje głównie szkody osobowe i rzeczowe, których ryzyko wystąpienia przy takim profilu działalności jest niewielkie. Firmy zajmujące się na przykład tworzeniem oprogramowania lub integracją systemów informatycznych powinny zabezpieczyć się przede wszystkim przed wystąpieniem szkody polegającej na czystych stratach finansowych. Na rynku obecnie siedem towarzystw ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie dedykowane produkty lub klauzule specjalnie przygotowane dla branży IT zapewniające ochronę w ramach czystych strat finansowych.

Jako specjaliści w ubezpieczeniu firm IT udzieliliśmy obszernego wywiadu w Pulsie Biznesu: https://www.pb.pl/oc-dostepne-tak-ze-dla-malych-firm-it-858427

Proponujemy Państwu przygotowanie dedykowanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla branży IT, które swoim zakresem obejmuje m.in. takie usługi jak:

 • integracja oraz projektowanie i programowanie systemów komputerowych
 • sprzedaż i dostawa oprogramowania
 •  przetwarzanie danych oraz zarządzanie urządzeniami
 • doradztwo i konsulting w zakresie sprzedaży, dostaw, dystrybucji, instalacji oraz konserwacji sprzętu oprogramowania sprzętowego i innego oprogramowania,
 • usługi wskazane we wniosku, a następnie w ofercie/polisie, jako działalność przyjęta do ubezpieczenia

NASZE USŁUGI W ZAKRESIE RYZYK ZWIĄZANYCH Z BRANŻĄ IT ZAPEWNIAJĄ:

 • Przeprowadzenie szczegółowego audytu w celu rozpoznania ryzyk związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością.
 • Skierowanie zapytań do wszystkich ubezpieczycieli w celu pozyskania ofert
 • Przeprowadzenie dokładnej analizy zebranych ofert.
 • Wieloetapowe negocjacje z ubezpieczycielami, dotyczące:
  – rozszerzenia zakresu ubezpieczenia,
  – wykreślenia niekorzystnych zapisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
  – włączenia odpowiednich klauzul,
  – obniżenia stawek w celu uzyskania możliwie jak najlepszych warunków zawarcia ubezpieczenia.
 • Przedstawienie zalet oraz wad przeanalizowanych ofert w formie rozbudowanej tabeli oraz pisemnej rekomendacji.

Atrakcyjność oferty

Podczas prowadzonej analizy ofert zwracamy uwagę na wiele szczegółów, które pozwalają nam spośród pozornie nie różniących się od siebie ofert wskazać tę, która będzie dla Państwa najkorzystniejsza. Atrakcyjność oferty zależy od wielu elementów, a do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG ZAWODOWYCH

Dotyczy ona szkód polegających na czystych stratach finansowych (na przykład powstałych w związku z błędnie działającym oprogramowaniem), których ryzyko wystąpienia w przypadku firm informatycznych jest większe, niż tych wynikających ze szkód w mieniu lub na osobie.

KOSZTY OBRONY

Ustalenie przyczyny oraz zasadności roszczenia w przypadku firm z branży IT może trwać nawet kilka lat, co może generować znaczne koszty po stronie dostawcy oprogramowania lub usług informatycznych. Wybór ubezpieczyciela obejmującego w swojej ofercie szeroki zakres kosztów obrony pozwala na otrzymanie zapłaty lub refundacji tych kosztów od ubezpieczyciela.

ZAKRES CZASOWY UBEZPIECZENIA

Jest to czasowe określenie zdarzenia ubezpieczeniowego, za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność oraz określenie terminu, w którym musi dojść do zgłoszenia roszczenia, aby ubezpieczyciel przyjął swoją odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie.

OSOBY OBJĘTE UBEZPIECZENIEM

Standardowo ubezpieczeniem objęte są: spółka, pracownicy, osoby na umowach cywilno-prawnych oraz podwykonawcy ubezpieczonego.

ZAKRES TERYTORIALNY ORAZ PRAWO NA PODSTAWIE KTÓREGO ROZPATRYWANE SĄ ROSZCZENIA

Terytorialny zakres jurysdykcji jest istotny z punktu widzenia odpowiedzialności firm informatycznych świadczących swoje usługi lub produkty poza granicami kraju. W takiej sytuacji ważne jest zapewnienie ochrony w zakresie jurysdykcji innych państw niż Polska.

UDZIAŁ WŁASNY I SKŁADKA UBEZPIECZENIA

Udział własny stanowi kwotę, za której pokrycie w przypadku konieczności wypłacenia odszkodowania odpowiedzialny jest ubezpieczony (nasz Klient) i jest to jeden z czynników warunkujących wysokość składki ubezpieczenia. W celu obniżenia kosztu ubezpieczenia możliwe jest zrezygnowanie z klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia oraz ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciele stosują różne definicje dla tych samych lub podobnie brzmiących pojęć. Duże znaczenie ma więc dogłębna analiza i odpowiednia interpretacja zapisów znajdujących się w ofercie oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

SZCZEGÓŁY OFERTY

Podsumowaniem naszych działań jest przygotowanie dla Państwa pisemnej rekomendacji, w której przedstawiamy najkorzystniejszą ofertę pod względem zakresowym i finansowym, wraz z przejrzystą argumentacją naszego wyboru.

Koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla firm IT

Wysokość składki za ubezpieczenie OC uzależniona jest od kilku czynników, m.in.: obrotów osiąganych przez firmę, rodzaju świadczonych usług, branży dla której świadczone są usługi, wysokości sumy gwarancyjnej, wysokości udziałów własnych, a także od uwzględnienia odpowiednich klauzul i rozszerzeń zakresu ubezpieczenia.
Poniżej prezentujemy przykładowe wysokości składek wynegocjowane dla naszych klientów z uwzględnieniem sum gwarancyjnych (sum ubezpieczenia).

Klient X

Klient Y

Klient Z

Przychody

6 200 00,00 zł

17 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

Suma ubezpieczenia

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 USD

5 000 000,00 zł

Składka

6 000,00 zł

3 500,00 USD

32 800,00 zł

Naszą ambicją jest wynegocjowanie dla Państwa najkorzystniejszego zakresu i kosztu ubezpieczenia oraz długofalowa współpraca.