Ubezpieczenie OC członków zarządu

Ubezpieczenie OC członków zarządu – zwane D&O (ang. Directors and Officers) zapewnia ochronę osobom fizycznym sprawującym kierownicze funkcje w spółkach kapitałowych, zwłaszcza członkom zarządu. Ubezpieczenie chroni kluczowe osoby w spółce za wszystkie czynności wykonane w ramach pełnienia funkcji członka zarządu oraz wszelkie postępowania (karne, cywilne, administracyjne, sądowe i pozasądowe) w sytuacji, gdy roszczenia są kierowane do członka zarządu. Zakres ochrony, jaki daje polisa D&O członkom zarządu jest bardzo szeroki, a najważniejszym wyłączeniem odpowiedzialności jest umyślność w działaniu lub zaniechaniu (potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu). Więcej na temat ubezpieczenia OC członków władz spółek pisaliśmy tutaj

Zabezpiecz swój prywatny majątek – w skrajnych przypadkach zarząd odpowiada całym swoim prywatnym majątkiem.

Kogo chroni ubezpieczenie D&O?

 1. 1.
  Kluczowe osoby w spółce - członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej, prokurenci,
 2. 2.
  dyrektorzy, kierownicy,
 3. 3.
  Pracownicy w przypadku współpozwania lub w przypadku naruszenia praw pracowniczych,
 4. 4.
  Główny księgowy
 5. 5.
  Spadkobiercy, małżonkowie,
 6. 6.
  Spółka i podmioty zależne.

Pomożemy dobrać odpowiednią polisę, aby zoptymalizować zakres ochrony i kosztubezpieczenia ubezpieczenie członków zarządu spółki z o.o.

W jakich obszarach odpowiadają menedżerowie spółek (za zaniedbania, błędne działania, zaniechania w działaniu):

 • Odpowiedzialność za zobowiązania kontraktowe, np. naruszenie warunków umowy,
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów podatkowych, np. błędne rozliczanie podatków,
 • Odpowiedzialność za naruszenie zasad rachunkowości (np. nieprawidłowości w dokumentacji księgowej),
 • Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich (np. mobbing),
 • Odpowiedzialność wobec spółki oraz jej właścicieli (udziałowców/akcjonariuszy).

Jaki jest zakres ochrony polisy D&O?

 • Ubezpieczenie OC członków zarządu chroni zarówno majątek osób pełniących funkcje we władzach spółki, jak i samą spółkę przed wyrządzonymi szkodami.
  Dodatkowo, ubezpieczenie D&O obejmuje pokrycie kosztów obrony prawnej oraz zapewnienie środków na wypłatę odszkodowań, co daje zarządowi spółki większą swobodę przy podejmowaniu strategicznych decyzji, a także wpływa pozytywnie na jej wizerunek w oczach partnerów biznesowych. Ubezpieczenie zapewnia również ochronę w zakresie kosztów postępowań karnych, karnoskarbowych i administracyjnych.

Ile kosztuje ubezpieczenie D&O? Koszt ubezpieczenia polisy D&O zależy od kilku czynników, najważniejsze z nich to:

 • Sumy gwarancyjnej,
 • Zakresu działalności firmy.
 • Osiąganego przychodu,
Poniżej przykładowe składki naszych klientów z uwzględnieniem sum ubezpieczenia i przychodów.

Chcesz poznać koszt ubezpieczenia dla swojej spółki? Skontaktuj się z nami!

Jak działa ubezpieczenie D&O? Przykładowe zagrożenia

Sytuacja zagrożenia

 • Wyrządzenie spółce szkody działaniem, któremu można zarzucić brak należytej staranności.
 • Niezgłoszenie w terminie ustawowym wniosku o upadłość

Możliwe konsekwencje dla członka zarządu

 • odpowiedzialność odszkodowawcza względem spółki
 • kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat
 • (w zależności od wysokości powstałej szkody)
 • zakaz sprawowania funkcji kierowniczych i prowadzenia działalności
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza względem dłużników spółki
 • Kara pozbawienia wolności do 1 roku
 • Odpowiedzialność subsydiarna za zaległości podatkowe spółki
 • Możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia działalności

Pomoc ubezpieczyciela

 • pokrycie kosztów pomocy prawnej
 • pokrycie odszkodowania względem spółki lub osób trzecich
 • Pokrycie kosztów pomocy prawnej
 • Pokrycie odszkodowania względem osób trzecich
 • Pokrycie zobowiązań podatkowych

Chcesz dowiedzieć się więcej o zastosowaniu ubezpieczenia D&O w praktyce? Porozmawiaj z naszym doradcą.

Przykłady roszczeń z rynku polskiego

Wypadek śmiertelny przy pracy - prokurator prowadzi postępowanie w trybie art. 220 Kodeksu Karnego - koszty obrońcy prezesa spółki w trakcie postępowania.

Pozew mniejszościowego udziałowca przeciwko członkom zarządu i rady nadzorczej o odszkodowanie na rzecz spółki (Mniejszościowy udziałowiec spółki wystąpił w jej imieniu z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko członkom zarządu i rady nadzorczej o naprawienie szkody, którą zdaniem roszczącego poniosła spółka, w wyniku zawarcia niekorzystnej umowy).

Okoliczności związane z postępowaniem Komisji Europejskiej w sprawie nakazania zwrotu przez Spółkę części dotacji – zapowiedź regresu do członków zarządu – koszty porady prawnej.

Postępowanie z wniosku Urzędu Kontroli Skarbowej – koszty prawników towarzyszących byłym członkom zarządu podczas przesłuchań (Urząd Skarbowy zakwestionował w spółce politykę dotyczącą przychodów i rozchodów i stwierdził istnienie zaległości podatkowych w kwocie kilkudziesięciu milionów złotych).