Branża Budowlana

Budownictwo

Specjalizujemy się w obsłudze branży budowlanej. Obsługujemy kilkudziesięciu Klientów z całej Polski. Organizowaliśmy ubezpieczenia oraz gwarancje ubezpieczeniowe dla największych inwestorów (publicznych, prywatnych) w kraju.

Bierzemy czynny udział w ustalaniu warunków ubezpieczenia, treści gwarancji ubezpieczeniowych z inwestorami oraz sami wdrażamy procedury zarządzania polisami podwykonawców działających na rzecz naszych Klientów (weryfikacja polis, weryfikacja treści gwarancji).

Dzięki dużej liczbie obsługiwanych Klientów z branży mamy możliwość bieżącego weryfikowaniu rynku i dostępnych produktów jak i zmian wprowadzanych przez ubezpieczycieli w ocenie ryzyka, co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do gwarancji ubezpieczeniowych.

Każdego tygodnia wystawiamy kilka-kilkanaście gwarancji ubezpieczeniowych. Rocznie wystawiamy ich setki. Czynnych umów o limit każdego roku mamy kilkadziesiąt.

Udział w gwarancjach ubezpieczeniowych (kontraktowych)

0,5%

Udział IBU w całej składce zebranej przez ubezpieczycieli w I półroczu.*

1416

Ogólna liczba zarejestrowanych brokerów na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 1416.

233,4

233,4 tys. osób wykonujących czynności agencyjne (2017).

33

33 zakładu ubezpieczeń, w tym 9 TUW’ów, gwarancje kontraktowe oferuje 15.

*Na podstawie danych publikowanych przez KNF za I półrocze (dział II, grupa 15 – gwarancje ubezpieczeniowe) oraz biorąc pod uwagę przypis składki IBU w tym okresie udział naszej firmy w całym rynku gwarancji ubezpieczeniowych jest bliski 0,5% całej zebranej składki przez ubezpieczycieli.

Przypis generowany przez ubezpieczycieli jest za pośrednictwem kanałów: bezpośrednich, poprzez brokerów, agentów i multiagentów. Łącznie jest to kilkaset podmiotów – pokazuje to jak mocno IBU wyspecjalizowali się w gwarancjach ubezpieczeniowych.

W trakcie realizacji prac budowlanych może dojść do wielu nieprzewidzianych zdarzeń losowych powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia, a także wyrządzenie szkód osobom przebywającym na terenie budowy. Najpowszechniejszymi ubezpieczeniami chroniącymi przed tego typu szkodami są:

  • ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR);
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Mnogość ryzyk związana z procesem realizacji inwestycji budowlanych wymaga precyzyjnie skonstruowanej ochrony ubezpieczeniowej. Przygotowując oferty szczegółowo analizujemy ryzyko, aby dostosować ochronę ubezpieczeniową do potrzeb naszych Klientów oraz wymogów stawianych przez inwestorów.

Warto zauważyć, że zgodnie z art. 652 kodeksu cywilnego, jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność za szkody wynikłe w tym terenie. Tym samym wykonawca robót budowlano-montażowych obciążony jest szerokim zakresem odpowiedzialności. Szkody na mieniu lub osobie, do których naprawienia zobowiązany może zostać wykonawca, mogą również powstać po zakończeniu robót budowlanych i odbiorze inwestycji przez inwestora wskutek wadliwego wykonania przez wykonawcę określonych prac lub wystąpienia katastrofy budowlanej.

Jako broker ubezpieczeniowy wyspecjalizowany w ubezpieczeniach dla przedsiębiorstw budowlanych oferujemy kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych Klientów oraz spełniające wymogi Inwestorów.

Nasze usługi w zakresie ryzyk związanych z branżą budowlaną zapewniają:

  • Przeprowadzenie szczegółowego audytu w celu rozpoznania ryzyk związanych z Państwa działalnością,
  • Skierowanie zapytań́ do odpowiednich ubezpieczycieli w celu pozyskania ofert,
  • Przeprowadzenie dokładnej analizy zebranych ofert,
  • Odpowiednie rozszerzenie zakresu ubezpieczenia,
  • Wykreślenie niekorzystnych zapisów w umowie ubezpieczenia,
  • Negocjacje w zakresie obniżenia stawek,
  • Przedstawienie zalet oraz wad przeanalizowanych ofert w formie rozbudowanej tabeli oraz pisemnej rekomendacji.

Dedykujemy swoje usługi zarówno dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 osób jak i małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora prywatnego oraz publicznego. W ramach kompleksowej obsługi w zakresie branży budowlanej oferujemy Państwu następujące rodzaje ubezpieczeń:

Ubezpieczenie ogólniej odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
(General Third Party Liability – GPTL, Commercial General Liability – CGL) – obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu. Czytaj więcej.
Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych
Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową prace kontraktowe oraz mienie stanowiące przedmiot budowy. Ochroną objęte są szkody materialne w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wszelkich zdarzeń losowych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia. Czytaj więcej.
Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych
(ang. Cyber) – chroni przedsiębiorstwo i ogranicza szkody w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z utratą lub ujawnieniem danych (również kary administracyjne). Zapewnia również pokrycie kosztów konsultantów – ekspertów ds. informatyki śledczej, odzyskiwania danych, prawników oraz konsultantów PR – specjalistów, którzy doradzą i opracują odpowiedni plan działania w sytuacji kryzysowej. Czytaj więcej.
Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
(ang. PD, Property Damage) – obejmuje ubezpieczeniem mienie w postaci środków trwałych (budynku, maszyny, urządzenia, wyposażenie) i środków obrotowych od zdarzeń takich jak: ogień, zalanie, przepięcie spowodowane z działaniem wyładowań atmosferycznych oraz przepięcia z sieci, uderzenie pojazdem, kradzież, itp.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
(ang. EEI, Electronic Equipment Insurance) – obejmuje ubezpieczeniem sprzęt elektroniczny stacjonarny oraz przenośny od zdarzeń takich jak: zalanie, upadek, przepięcie, kradzież, itp.
Ubezpieczenie zdrowotne
(ang. Medical Insurance) – produkt ten umożliwia korzystanie z prywatnej opieki medycznej, w zależności od zakresu może obejmować podstawową opiekę lub dostęp do kilkudziesięciu specjalistów w ramach pakietu.
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników
(ang. Employee Group Life Insurance) – ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub w przypadku wypadków losowych. Dodatkowo oferty mogą zawierać świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznych, narodzin dziecka, itp.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu
(ang. D&O, Directors and Officers) – pokrywa straty finansowe, wynikające z nienależytego wykonywania obowiązków przez władze spółki lub zaniechania wykonania czynności (nie podjęcie decyzji). Chroni ono zarówno majątek osób pełniących funkcje we władzach spółki, jak i samą spółkę przed wyrządzonymi szkodami.
Ubezpieczenie floty pojazdów w ramach umowy generalnej (minimum 5 pojazdów)
rozwiązanie to pozwala na uzyskanie atrakcyjnych warunków finansowych (często o ok. 20-30% w stosunku do ubezpieczenia indywidualnego). W ramach obsługi zapewniamy pomoc w sprawnej likwidacji szkód.