Branża Inżynier/Projektant

Projektowanie/Inżynier Kontraktu

Osoby sprawujące samodzielne funkcje w budownictwie posiadają ustawowy obowiązek posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Niezależnie jednak od tego wymogu przedsiębiorstwa zajmujące się procesem projektowania bądź nadzorowania inwestycji zazwyczaj zawierają odrębne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej jak i ogólnej, które chroni przedsiębiorstwa przed konsekwencją błędów i zaniechań.

Niejednokrotnie zdarza się również tak, że wymogi dotyczące ubezpieczenia wskazane są w dokumentacji Zamawiającego czy Inwestora. Sumy gwarancyjne w wysokości 30 mln – 40 mln nie są obecnie czymś rzadko spotykamy. Cały szereg klauzul dodatkowych, długość okresu obowiązywania ubezpieczenia, ryzyka wynikające z kontraktu powodują, że oferty ubezpieczycieli mogą różnić znacząco zakresem jak i składką – zdarza się, że różnica jest kilkukrotna.

Nasze usługi w zakresie ryzyk związanych z branżą IT zapewniają:

  • Przeprowadzenie szczegółowego audytu w celu rozpoznania ryzyk związanych z Państwa działalnością,
  • Skierowanie zapytań́ do odpowiednich ubezpieczycieli w celu pozyskania ofert,
  • Przeprowadzenie dokładnej analizy zebranych ofert,
  • Odpowiednie rozszerzenie zakresu ubezpieczenia,
  • Wykreślenie niekorzystnych zapisów w umowie ubezpieczenia,
  • Negocjacje w zakresie obniżenia stawek,
  • Przedstawienie zalet oraz wad przeanalizowanych ofert w formie rozbudowanej tabeli oraz pisemnej rekomendacji.

Dedykujemy swoje usługi zarówno dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 osób jak i małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora prywatnego oraz publicznego. W ramach kompleksowej obsługi oferujemy Państwu następujące rodzaje ubezpieczeń:

Ubezpieczenie zawodowe odpowiedzialności cywilnej zawodowej:
Ubezpieczenie zawodowe odpowiedzialności cywilnej zawodowej:
► z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta
► z tytułu wykonywania zawodu inżyniera kontraktu / inspektora nadzoru inwestorskiego

obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność cywilną zawodową za szkody wyrządzone osobą trzecim w związku z nieprawidłowym działaniem zawodowym (błędem, zaniechaniem)

Ubezpieczenie ogólniej odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu
Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
(ang. PD, Property Damage) – obejmuje ubezpieczeniem mienie w postaci środków trwałych (budynku, maszyny, urządzenia, wyposażenie) i środków obrotowych od zdarzeń takich jak: ogień, zalanie, przepięcie spowodowane z działaniem wyładowań atmosferycznych oraz przepięcia z sieci, uderzenie pojazdem, kradzież, itp.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
(ang. EEI, Electronic Equipment Insurance) – obejmuje ubezpieczeniem sprzęt elektroniczny stacjonarny oraz przenośny od zdarzeń takich jak: zalanie, upadek, przepięcie, kradzież, itp.
Ubezpieczenie służbowych podróży zagranicznych
(ang. Business Travel Insurance, Bussines Travel Assistance) – pokrywa koszty leczenia, transportu medycznego, akcji ratunkowej, assistance w podróży, NNW, ochronę bagażu, ochrony prawnej, itp.
Ubezpieczenie zdrowotne
(ang. Medical Insurance) – produkt ten umożliwia korzystanie z prywatnej opieki medycznej, w zależności od zakresu może obejmować podstawową opiekę lub dostęp do kilkudziesięciu specjalistów w ramach pakietu.
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników
(ang. Employee Group Life Insurance) – ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub w przypadku wypadków losowych. Dodatkowo oferty mogą zawierać świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznych, narodzin dziecka, itp.
Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych
(ang. Cyber) – chroni przedsiębiorstwo i ogranicza szkody w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z utratą lub ujawnieniem danych (również kary administracyjne). Zapewnia również pokrycie kosztów konsultantów – ekspertów ds. informatyki śledczej, odzyskiwania danych, prawników oraz konsultantów PR – specjalistów, którzy doradzą i opracują odpowiedni plan działania w sytuacji kryzysowej.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu
(ang. D&O, Directors and Officers) – pokrywa straty finansowe, wynikające z nienależytego wykonywania obowiązków przez władze spółki lub zaniechania wykonania czynności (nie podjęcie decyzji). Chroni ono zarówno majątek osób pełniących funkcje we władzach spółki, jak i samą spółkę przed wyrządzonymi szkodami.