Gwarancja ubezpieczeniowa
to zabezpieczenie kontrahenta na cały okres przedsięwzięcia (w trakcie realizacji, na okres rękojmi) w wypadku wystąpienia w sytuacji nie wywiązania się z zobowiązań określonych w umowie gwarancyjnej przez dłużnika. Każdy stosunek prawny pomiędzy kontrahentami niesie za sobą pewne ryzyko. Może ono wynikać z określonych oczekiwań w stosunku do  drugiej strony, ale też z niewywiązania się z założonych zobowiązań zdefiniowanych umową lub też niewłaściwego wywiązania się z nich. Może też zaistnieć wymóg zabezpieczenia kontraktu powstały z przepisów prawa. Istnieje wiele dostępnych form zabezpieczenia ryzyka. Możemy przypuszczać, że z perspektywy inwestora, najbardziej pożądaną będą środki finansowe (kaucja, blokada na rachunku). Niestety dla wykonawcy może oznaczać to pogorszenie płynności finansowej. Zablokowane środki utrudniają prowadzenie działalności, mogą też wstrzymywać udział w innych przedsięwzięciach. Sednem gwarancji ubezpieczeniowej jest trójstronna relację pomiędzy zleceniodawcą gwarancji (dłużnik), jej beneficjentem (wierzyciel), a zakładem ubezpieczeń (gwarant). Zakład ubezpieczeń będący gwarantem jest zobligowany do wypłaty na rzecz beneficjenta sumy pieniężnej określonej na zasadach zawartych w umowie gwarancyjnej. Przy czym zobowiązanie zakładu ubezpieczeń zawsze jest zobowiązaniem pieniężnym, a odpowiedzialność cały czas pozostaje na dłużniku. W sytuacji wypłaty z gwarancji, zakład ubezpieczeń żąda zwrotu wypłaconych kwot. Warto nadmienić, że przy zawieraniu gwarancji, gwarant (zakład ubezpieczeń) analizuje ryzyko związane z przedsięwzięciem objętym gwarancją: wypłacalność dłużnika, przygotowanie dłużnika pod względem strukturalnym i techniczno technologicznym, identyfikuje i ustala wartości jego obecnych i przyszłych zobowiązań, szacuje wartość likwidacyjną firmy i sposoby windykacji oraz ocenia zabezpieczenia roszczeń regresowych. Zatem intencją wystawienia gwarancji jest nie tylko zabezpieczenie inwestora, ale także potwierdzenie wiarygodności wykonawcy. Nie tylko zabezpieczenie inwestora, ale także potwierdzenie wiarygodności wykonawcy.

Trójstronna relacja gwarantowania:

  • Wierzyciel (beneficjent) – podmiot, który na podstawie ustaleń z kontrahentem żąda
    wniesienia odpowiedniego zabezpieczenia w związku z powstałym zobowiązaniem.
  • Zleceniodawca gwarancji (zobowiązany, dłużnik, wnioskodawca) – podmiot, który ma
    wykonać na rzecz wierzyciela zobowiązanie i zleceniodawca gwarancji.
  • Gwarant (zakład ubezpieczeń) – podmiot, który z ramienia dłużnika wystawia gwarancję na
    rzecz wierzyciela.