Blog

Należyte i nienależyte wykonanie umowy – na czym polega?

Spis treści

Umowa to w stosunkach biznesowych podstawa do realizowania zobowiązań i, w razie potrzeby, dochodzenia swoich praw. Nic dziwnego, że stanowią podstawę większości transakcji handlowych i relacji biznesowych. Nie zawsze dochodzi jednak do idealnego spełnienia zawartych w nich postanowień. Często zdarza się, że jedna ze stron nie wykonuje umowy w sposób zgodny z jej warunkami lub standardami wymaganymi przez prawo. W takich sytuacjach pojawiają się dwa kluczowe pojęcia: niewykonanie oraz nienależyte wykonanie umowy. 

Zobowiązanie do wykonania umowy

Zobowiązanie do wykonania umowy jest kluczowym elementem umów, które mają na celu uregulowanie i zapewnienie przejrzystości w relacjach między zleceniodawcą a wykonawcą. Wymaga to nie tylko zrozumienia i akceptacji warunków umowy przez obie strony, ale także rzetelnego i terminowego wykonania wszystkich zobowiązań. Brak spełnienia zobowiązań może prowadzić do konsekwencji w postaci kar umownych, odszkodowań oraz rozwiązania umowy. Właśnie po to między innymi ją podpisujemy. Ma stanowić zabezpieczenie zarówno dla strony realizującej zlecenie, jak i dla strony zlecającej.  

 

Nienależyte wykonanie umowy – na czym polega?

Nienależyte wykonanie umowy może przybierać różne formy. Może to być niedopełnienie terminów, niedotrzymanie jakości wykonania, bądź też brak wykonania określonych czynności. Dzieje się tak np., gdy wykonawca nie dotrzymuje ustalonych terminów realizacji poszczególnych etapów lub gdy jakość wykonanych przez niego prac nie spełnia ustalonych standardów. Krótko mówiąc – gdy efekt nie jest taki, jaki – zgodnie z umową – miał być. 

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa -
- czym się różnią?

Kary i odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy

Kary i odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy mogą być różne. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytnaie o to, ile wynosi taka kara. Wszystko zależy od rodzaju umowy, jej warunków oraz obowiązujących przepisów prawa. 

  1. Kary umowne: Umowy często zawierają zapisy dotyczące kar umownych. To ustalone wcześniej kwoty, które strona zawierająca umowę musi zapłacić w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
  2. Zwrot kosztów: Strona poszkodowana może żądać zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w związku z nienależytym wykonaniem umowy. Mogą to być koszty poniesione na wynajem zastępczego sprzętu lub usług, opóźnienia w projekcie itp. 
  3. Konsekwencje prawne: Niewykonanie umowy może również prowadzić do konsekwencji prawnych, takich jak pozwy sądowe, które mogą być skierowane przeciwko stronie winnej. Sądy mogą nakazać odszkodowanie lub inne środki naprawcze. 

Zgodnie z artykułem 471 Kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 

 

Niewykonanie a nienależyte wykonanie umowy

Warto podkreślić różnicę między niewykonaniem a nienależytym wykonaniem umowy. Niewykonanie umowy polega na braku realizacji zobowiązań przez którąś ze stron. Może być też niedostarczeniem określonych produktów lub usług w ustalonym terminie. Tymczasem nienależyte wykonanie oznacza spełnienie zobowiązań w sposób niezgodny z wymaganiami umowy lub przepisami prawa. Zlecenie więc zostało wykonane, ale nie w sposób ustalony wcześniej i określony zapisami w umowie. 

Należyte wykonanie umowy – czym się charakteryzuje?

Należyte wykonanie umowy charakteryzuje się terminowym, kompletnym oraz zgodnym z oczekiwaniami zleceniodawcy wykonaniem prac. To proste. Jeśli zleceniobiorca zrealizował projekt zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy zapisanymi w umowie – mówimy o należytym jej wykonaniu. Warto jednak pamiętać, że oznacza to również wykonanie zadań zgodnie z przepisami prawa oraz standardami branżowymi z zachowaniem należytej staranności oraz jakości.  

Należyte spełnienie umowy jest kluczowe dla budowania zaufania między stronami oraz satysfakcji z realizacji postanowień umownych. Jeśli któraś ze stron nie spełnia swoich zobowiązań zgodnie z wymaganiami, może to skutkować nie tylko utratą długo wypracowywanej renomy, ale też sporami prawnymi i żądaniami rekompensaty.            

Jacek Wróblewski

Jacek Wróblewski

Broker. Aktywnie wspiera klientów z branży budowlanej. Ekspert ds. gwarancji ubezpieczeniowych. Doświadczony broker.

W ubezpieczeniach od 7 lat.

Może zainteresuje

Cię także: