Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Ogromne koszty prawne spółki IT w sporze z kontrahentem – przykład z życia wzięty

Ogromne koszty prawne spółki IT w sporze z kontrahentem – przykład z życia wzięty

Koszty poniesione przez spółkę IT w przypadku sporu z zagranicznym kontrahentem mogą być ogromne. Sama obsługa prawna to minimum kilkaset tysięcy złotych już na samym początku. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie OC zawodowe IT (Professional Indemnity/Professional Liability/Errors&Omissions) zagwarantuje odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody i co za tym idzie – poza wypłatą ewentualnego odszkodowania  – pokrycie kosztów obrony oraz pomocy prawnej.

Ubezpieczenie OC zawodowe IT - co pokrywa?

Na początek kilka informacji wprowadzających do tematu:

  • Ubezpieczenie OC zawodowe IT (Professional Indemnity/Professional Liability/Errors&Omissions) ma na celu pokrycie roszczeń osób trzecich, związanych ze szkodami, które powstały na skutek błędu, uchybienia, zaniedbania podczas wykonywania usług IT. Więcej na temat tego ubezpieczenia przeczytasz tutaj.
  • W zakresie ubezpieczenia OC zawodowego ubezpieczyciel zobowiązany jest nie tylko do wypłaty odszkodowania, ale również do poniesienia kosztów obrony i kosztów pomocy prawnej.  Są to wszelkiego rodzaju niezbędne opłaty i koszty związane z ustaleniem odpowiedzialności i wysokości należnego odszkodowania oraz z obroną przed roszczeniem, które może być zasadne lub niezasadne. Ubezpieczyciel pokrywa w szczególności: koszty pomocy prawnej, koszty kancelarii prawnych, koszty tłumaczeń, koszty powołania biegłych itp., które mogą być poniesione przez firmę IT ubezpieczonego.

Przykład jednego z naszych klientów, który otrzymał roszczenie w wysokości ponad 20 mln zł pokazuje, że koszty te mogą być ogromne.

Przykład roszczenia - stan faktyczny

Zamawiający (zleceniodawca naszego klienta) dokładnie zweryfikował rynek w poszukiwaniu odpowiedniego wykonawcy oprogramowania. Po wielu rozmowach podpisano umowę z naszym klientem i przystąpiono do realizacji projektu. Pierwsze etapy prac przebiegały bez jakichkolwiek uwag ze strony zamawiającego. W kolejnych etapach zaczęły się pojawiać dodatkowe wymagania co do funkcjonalności oprogramowania. Specyfikacja zamówienia zaczęła się powiększać, tym samym nasz klient potrzebował dodatkowych materiałów i wyjaśnień od zamawiającego.

W związku z brakiem dostarczenia wymaganej dokumentacji klient nie był w stanie wykonać wszystkich elementów zamówienia. W konsekwencji spowodowało to powstanie wstępnych roszczeń zamawiającego o nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązania.  Sprawa roszczenia przybrała bardzo szybko postać pozwu sądowego rozpatrywanego poza granicami Polski. Co istotne, zamawiający nie skierował roszczenia do naszego klienta czy ubezpieczyciela – od razu wniósł pozew do sądu. Koszty obrony związane z wynajęciem zagranicznej kancelarii prawnej wyniosły około 500 tys. zł.

Należy doliczyć do tego koszty postępowania sądowego, koszty tłumaczenia dokumentacji, dodatkowe wewnętrzne i zewnętrzne koszty obsługi prawnej w Polsce. W tym konkretnym przypadku ww. koszty dotyczą wyłącznie prowadzenia sporu w sądzie pierwszej instancji.

Możemy się spodziewać, że w przypadku odwołania się od wyroku sądowego którejś ze stron i przekazania sprawy do drugiej instancji, wszystkie te koszty dodatkowo wzrosną. Łączny koszt samej pomocy prawnej może wynieść nawet 1 mln zł.

W przypadku braku polisy ubezpieczenia OC zawodowego pokrycie kosztów obrony i kosztów pomocy prawnej pozostałoby po stronie spółki IT.

OC zawodowe a OC ogólne

W przypadku posiadania ubezpieczenia OC ogólnego (tzw. biurowego/zwykłego – General Liability/Public Liability/General Third Party Liability) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ubezpieczyciel nie pokryje tego rodzaju kosztów. Ubezpieczenie OC ogólne odpowiada wyłącznie za szkody osobowe (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia) i szkody w mieniu (uszkodzenie rzeczy). Wyłączone są natomiast szkody finansowe (zwane czystymi stratami finansowymi) związane z wykonywaniem usług IT. Z uwagi na brak swojej odpowiedzialności ubezpieczyciel OC ogólnego nie będzie się angażował w pokrywanie kosztów obrony prawnej. Jest to o tyle istotne, że większość firm IT posiada wyłącznie ubezpieczenie OC ogólne (zwykłe), które daje tylko iluzoryczną ochronę.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: OC ogólne a OC zawodowe dla branży IT.

Odpowiednio dobrane ubezpieczenie OC zawodowe IT zagwarantuje odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody i co za tym idzie – poza wypłatą ewentualnego odszkodowania  – pokrycie kosztów obrony oraz pomocy prawnej. Więcej na temat tego, na co zwrócić szczególną uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, przeczytasz tutaj: Ubezpieczenia OC zawodowe branży IT.

Zwrot kosztów może być realizowany na bieżąco, poprzez przesyłanie ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Co warte podkreślenia, przeważająca część ubezpieczycieli oferujących OC zawodowe IT nie wprowadza podlimitu odpowiedzialności w tym zakresie, tzn. odpowiada do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej.

Jakub Mucha – CEO / Broker

Chcesz zabezpieczyć się na wypadek podobnej sytuacji?

Potrzebujesz polisy OC zawodowej?

Napisz do nas

Może zainteresuje

Cię także: