Gwarancje Ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe

Jesteśmy w czołówce firm na rynku pośredników ubezpieczeniowych w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych. Liczba obsługiwanych Klientów, wystawionych gwarancji oraz wartość zabezpieczonych kontraktów sprawia, że jesteśmy wiodącym brokerem na rynku w Polsce w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych.

Udział w gwarancjach ubezpieczeniowych (kontraktowych)

0,5%

Udział IBU w całej składce zebranej przez ubezpieczycieli w I półroczu.*

1416

Ogólna liczba zarejestrowanych brokerów na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 1416.

233,4

233,4 tys. osób wykonujących czynności agencyjne (2017).

33

33 zakładu ubezpieczeń, w tym 9 TUW’ów, gwarancje kontraktowe oferuje 15.

Potwierdzeniem naszego doświadczenia i znajomości branży może być udział Infinity Brokerzy Ubezpieczeniowi w całej składce ubezpieczeniowej jaka została zebrana przez wszystkich ubezpieczycieli – 0,5%!

*Na podstawie danych publikowanych przez KNF za I półrocze (dział II, grupa 15 – gwarancje ubezpieczeniowe) oraz biorąc pod uwagę przypis składki IBU w tym okresie udział naszej firmy w całym rynku gwarancji ubezpieczeniowych jest bliski 0,5% całej zebranej składki przez ubezpieczycieli.

Przypis generowany przez ubezpieczycieli jest za pośrednictwem kanałów: bezpośrednich, poprzez brokerów, agentów i multiagentów. Łącznie jest to kilkaset podmiotów – pokazuje to jak mocno IBU wyspecjalizowali się w gwarancjach ubezpieczeniowych.

Korzystamy z systemów informatycznych, które na bieżąco pokazują nam zaangażowanie, przypominają o kończących się zaświadczeniach, automatycznie wysyłają przypomnienie o uzupełnieniu dokumentów.

Dodatkowo mamy dedykowany zespół brokerów ubezpieczeniowych, którzy w ciągu kilku godzin są w stanie zając się analizą i procesowaniem wniosku o gwarancje.

Dzięki przeprowadzeniu niejednego postępowania zmierzającego do zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej wypracowaliśmy procedury, dzięki którym uzyskanie gwarancji odbywa się w sposób możliwie prosty i szybki.

Jako broker występujemy z zapytaniem ofertowym do wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych na rynku posiadających w swojej ofercie gwarancje ubezpieczeniowe – daje to Państwu pewność, że uzyskana przez nas oferta jest najkorzystniejsza z możliwych. Dzięki przeprowadzeniu niejednego postępowania zmierzającego do zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej wypracowaliśmy procedury, dzięki którym uzyskanie gwarancji odbywa się w sposób możliwie prosty i szybki.

Zależnie od potrzeb firmy jesteśmy w stanie zaproponować Państwu przygotowanie oferty w zakresie pojedynczej gwarancji, bądź umowy o limit w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych – w drugim przypadku ubezpieczyciel wystawia gwarancje wtedy, gdy są potrzebne, bez zbędnych formalności na podstawie wcześniej ustalonych stawek.

Korzyści wynikające z wyboru gwarancji ubezpieczeniowych jest wiele. Jedną z nich jest uniknięcie przedstawienia zabezpieczenia w innej formie, np. w gotówce. Dzięki temu środki finansowe nie są blokowane na rachunku bankowym inwestora, lecz wciąż pozostają w Państwa dyspozycji.

Koszt pozyskania gwarancji jest często dużo niższy niż prowizja i oprocentowanie naliczane od kwoty kredytu obrotowego, który został zaciągnięty z uwagi na zablokowanie gotówki na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość stawki uzależniona jest od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, branży oraz zabezpieczenia (zazwyczaj jest to weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową) i waha się w granicach kilku procent (stawki zaczynają się już od 1% wartości gwarancji w skali roku). W praktyce również nie zdarza się czesto, aby stawka za gwarancję przewyższała wysokości stóp procentowych (WIBOR).

Klient WKlient XKlient YKlient Z
Przychody klienta9 000 000,00 zł25 000 000,00 zł40 000 000,00 zł100 000 000,00 zł
Limit1 700 000,00 zł4 000 000,00 zł15 000 000,00 zł20 000 000,00 zł
Stawka liczona od sumy gwarancyjnej w skalu roku1,50 %1,20 %1,00 %0,90 %
Zabezpieczenie3 weksle in blanco5 weksli in blanco3 weksle in blanco3 weksle in blanco

Gwarancje ubezpieczeniowe mają jeszcze jedną przewagę nad gwarancjami bankowymi – zobowiązany (Państwa firma) nie ogranicza sobie, a w skrajnych przypadkach nie blokuje, możliwości wykorzystania kredytu bankowego w swojej działalności. Zgodnie z prawem bankowym, gwarancja bankowa zaliczana jest do całości ekspozycji kredytowej jako zobowiązanie, podobnie jak kredyt.

Rodzaje gwarancji

to zabezpieczenie kontrahenta na cały okres przedsięwzięcia (w trakcie realizacji, na okres rękojmi) w wypadku wystąpienia w sytuacji nie wywiązania się z zobowiązań określonych w umowie gwarancyjnej przez dłużnika. Każdy stosunek prawny pomiędzy kontrahentami niesie za sobą pewne ryzyko. Może ono wynikać z określonych oczekiwań w stosunku do drugiej strony, ale też z niewywiązania się z założonych zobowiązań zdefiniowanych umową lub też niewłaściwego wywiązania się z nich. Może też zaistnieć wymóg zabezpieczenia kontraktu powstały z przepisów prawa. Istnieje wiele dostępnych form zabezpieczenia ryzyka. Możemy przypuszczać, że z perspektywy inwestora, najbardziej pożądaną będą środki finansowe (kaucja, blokada na rachunku). Niestety dla wykonawcy może oznaczać to pogorszenie płynności finansowej. Zablokowane środki utrudniają prowadzenie działalności, mogą też wstrzymywać udział w innych przedsięwzięciach.

Sednem gwarancji ubezpieczeniowej jest trójstronna relację pomiędzy zleceniodawcą gwarancji (dłużnik), jej beneficjentem (wierzyciel), a zakładem ubezpieczeń (gwarant). Zakład ubezpieczeń będący gwarantem jest zobligowany do wypłaty na rzecz beneficjenta sumy pieniężnej określonej na zasadach zawartych w umowie gwarancyjnej. Przy czym zobowiązanie zakładu ubezpieczeń zawsze jest zobowiązaniem pieniężnym, a odpowiedzialność cały czas pozostaje na dłużniku. W sytuacji wypłaty z gwarancji, zakład ubezpieczeń żąda zwrotu wypłaconych kwot. Warto nadmienić, że przy zawieraniu gwarancji, gwarant (zakład ubezpieczeń) analizuje ryzyko związane z przedsięwzięciem objętym gwarancją: wypłacalność dłużnika, przygotowanie dłużnika pod względem strukturalnym i techniczno-technologicznym, identyfikuje i ustala wartości jego obecnych i przyszłych zobowiązań, szacuje wartość likwidacyjną firmy i sposoby windykacji oraz ocenia zabezpieczenia roszczeń regresowych. Zatem intencją wystawienia gwarancji jest nie tylko zabezpieczenie inwestora, ale także potwierdzenie wiarygodności wykonawcy.

Na rynku polskim najczęściej występującymi gwarancjami ubezpieczeniowymi są:

Gwarancje kontraktowe:

  • Gwarancja wadialna
  • Gwarancja należytego wykonania umowy
  • Gwarancja właściwego usunięcia wad
  • Gwarancja zwrotu zaliczki

Poniżej znajduje się opis najpopularniejszych produktów:

Gwarancja wadialna

gwarant zobowiązuje się do zapłacenia kwoty wynikające z gwarancji – wadium, w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie podpisze umowy, lub z jej winy nie dojdzie do podpisania kontraktu wypłacane jest na rzecz beneficjenta (w procedurze zamówień publicznych wadium jest bardzo częstym warunkiem stawianym wykonawcom, aby mogli przystąpić do przetargu). Dzięki gwarancji wadialnej przedsiębiorstwo może startować w różnych przetargach w tym samym czasie jednocześnie, zwiększając tym samym swoje szanse na zdobycie kontraktu, nie musząc angażować środków finansowych. Składka, zwana również prowizją za udzielenie gwarancji stanowi kilka-kilkanaście promili od kwoty wadium za każdy miesiąc udzielonej gwarancji.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

zwana również gwarancja dobrego (właściwego) wykonania umowy – gwarant zabezpiecza interesy inwestora na wypadek niewykonania zobowiązania, niepełnego wykonania zobowiązania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Obowiązek przedstawienia gwarancji wynika z umowy (w przypadku zamówień publicznych również wymóg ten przedstawiony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Zwyczajowo stosuję się zabezpieczenie w wysokości 10% wartości umowy, na czas trwania umowy, lub w przypadku inwestycji budowlanych, na czas realizacji całej inwestycji – gwarancja należytego wykonania kontraktu biegnie do momentu bezusterkowych odbiorów końcowych całej inwestycji, a nie zakończenia prac przez ich wykonawcę. Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% (…)”. Ustawa również reguluje okres po jakim zostaje zwolnione (art. 151) zabezpieczenie należytego wykonania umowy – jest to 30 dni. Gwarancja kontraktowa stanowi alternatywną formę zabezpieczenia umowy. Ustawa dopuszczą również zabezpieczenie m.in. w pieniądzu, gwarancji bankowej, w formie poręczenia. Zwracamy jednak uwagę, że zabezpieczenie w pieniądzu jest jednym z najmniej korzystnych form zabezpieczenia należytego ​ wykonania umowy – przedsiębiorstwo zamraża środki finansowe, co może przełożyć się na utratę płynności w dłuższym okresie.

Co gorsza, zdarzają się sytuacje, zwłaszcza w odniesieniu beneficjentów prywatnych, że środki odzyskuje się tygodniami, a niekiedy miesiącami, a w skrajnych przypadkach, np. upadłość podmiotu – środki nie zostają odzyskane w całości nigdy.

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

– gwarancja ta zabezpiecza beneficjenta przed ewentualną stratą, która może powstać po wykonaniu prac określonych w umowie, w wyniku niewłaściwego jej wykonania. Z uwagi na to, że nie wszystkie wady da się ujawnić tuż po wykonaniu prac, zwłaszcza w przypadku robót budowlanych, czy drogowych inwestorzy zabezpieczają się w formie gwarancji. Gwarancja ta może zostać wypłacona w sytuacji, gdy dojdzie do ujawnienia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, a wykonawca nie wykona napraw w terminie i na warunkach określonych w umowie. Okresy rękojmi mogą sięgać od kilu miesięcy do nawet kilku lat (nawet 10) – obecnie standardem/minimalnym okresem za roboty budowlane w przetargach publicznych jest 5 lat.

Gwarancja zwrotu zaliczki

– zabezpieczenia beneficjenta przed utratą środków finansowych wypłaconych wykonawcy na poczet prac jakie zostały zlecone do wykonania. W tym przypadku wartość gwarancji oraz okres jej obowiązywania ustalany jest między stronami, a w przypadku przetargów publicznych zazwyczaj wskazywane są maksymalne wartości i okresy obowiązywania takiej gwarancji. Zazwyczaj gwarancja ta rozliczana jest w pierwszej kolejności po wykonaniu prac o wartości odpowiadającej zaliczce, choć spotykamy się ostatnio z rozwiązaniami, gdzie na poczet zaliczki rozlicza się 50% wartości wykonanych prac, a pozostałe kwotę wykonawca otrzymuje w pieniądzu. Jest to często bardzo korzystne rozwiązanie, gdzie koszt pozyskania finansowania jest znacząca niższy niż kredyt obrotowy. Jest to produkt oferowany zaledwie przez kilku ubezpieczycieli, a kryteria oceny są bardziej restrykcyjnie niż przy gwarancji wadium lub należytego wykonania.