Blog

 • Strona główna
 • Blog
 • Ryzyka hydrotechniczne – wszystko, co musisz wiedzieć o bezpieczeństwie inwestycji hydrotechnicznej

Ryzyka hydrotechniczne – wszystko, co musisz wiedzieć o bezpieczeństwie inwestycji hydrotechnicznej

Spis treści

Kontrakty hydrotechniczne stanowią wyzwanie pod względem ubezpieczeniowym z uwagi na specyfiryzyka. Jest ono związane z projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury. Kilka kluczowych czynników sprawia, że kontrakty te wymagają szczególnej uwagi pod kątem oceny ryzyka przy zawieraniu polisy ubezpieczeniowej. 

Inwestycje hydrotechniczne – wysokie ryzyko ubezpieczeniowe

Zarówno budowa i eksploatacja infrastruktury hydrotechnicznej mogą mieć istotny wpływ na środowisko naturalne, w tym na ekosystemy wodne i lądowe. Awarie czy wypadki mogą prowadzić do wycieku substancji toksycznych, zanieczyszczenia wód czy uszkodzenia ekosystemów. A wszystko to niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje.  

 W efekcie funkcjonowanie obiektów hydrotechnicznych niesie ze sobą ryzyko związane z odpowiedzialnością cywilną. Awarie czy wypadki mogą wpłynąć na powstanie szkód osobistych lub materialnych, a przedsiębiorstwa mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.  

Kontrakty hydrotechniczne są wymagające pod względem ubezpieczeniowym ze względu na złożoność projektów, zróżnicowane ryzyka budowlane, wpływ na środowisko naturalne, odpowiedzialność cywilną oraz konieczność utrzymania i konserwacji infrastruktury. Przed takim wyzwaniem każdorazowo staje więc firma, która chce ubezpieczyć inwestycję hydrotechniczną. 

SPRAWDŹ TEŻ

Instalacje elektryczne na budowie – najpopularniejsze zagrożenia

Budowa hydrotechniczna – jakie ryzyko za sobą niesie?

Realizacja kontraktów hydrotechnicznych z natury niesie ze sobą duże ryzyko pod względem ubezpieczeniowym ze względu na trudne warunki środowiskowe, w których kontrakty te są realizowane. Projekty są zazwyczaj skomplikowane pod względem inżynieryjnym i wymagają wysokiej specjalizacji i doświadczenia podmiotów je realizujących.   

Projekty hydrotechniczne związane np. z budową elektrowni wodnych, zapór, jazów, śluz i innych struktur, które wymagają precyzyjnego projektowania i wykonania, niosą ze sobą ryzyko związane z wadami konstrukcyjnymi, warunkami geologicznymi czy niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Szkody w projektach hydrotechnicznych mogą mieć poważne skutki, w tym straty ludzkie, zniszczenia i awarie infrastruktury oraz długotrwałe szkody środowiskowe. Przygotowując ochronę ubezpieczeniową należy brać pod uwagę potencjalnie bardzo wysokie koszty roszczeń wynikających z takich zdarzeń.  

Zarządzanie infrastrukturą wodną – ryzyka

Branża hydrotechniczna, obejmująca projektowanie, budowę oraz utrzymanie infrastruktury wodnej, jest nieodzowna dla zarządzania zasobami wodnymi, ochrony przed powodziami oraz wspierania gospodarki wodnej. Mimo jej ogromnego znaczenia, projekty hydrotechniczne są narażone na różnorodne ryzyka.  

Poniżej przedstawiamy najważniejsze ryzyka związane z tą branżą, które mają wpływ na jej funkcjonowanie oraz aspekty ubezpieczeniowe. 

Błędy projektowe i wykonawcze 

Każdy projekt hydrotechniczny wymaga precyzyjnego planowania i realizacji. Błędy projektowe lub wykonawcze mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak awarie konstrukcji, powodzie czy skażenie środowiska. Mogą one generować wysokie koszty napraw i odszkodowań.  

Niezbędne dla kompleksowej ochrony przed potencjalnymi problemami jest ubezpieczenie projektanta i generalnego wykonawcy. Świetnie sprawdzi się tutaj też ubezpieczenie CAR/EAR – tak zwane ubezpieczenie budowlano-montażowe – które będzie chronić przed konsekwencjami problemów na etapie realizacji budowy.  

Awarie sprzętu 

Projekty hydrotechniczne wykorzystują specjalistyczny sprzęt, który może ulec awarii. A to z kolei często wiąże się z opóźnieniami w realizacji projektów i dodatkowymi kosztami napraw. Ubezpieczenie sprzętu budowlanego jest niezbędne, aby chronić się przed stratami finansowymi wynikającymi z takich awarii. 

Ryzyka środowiskowe 

Powódź, susza i inne ekstremalne zjawiska pogodowe mogą wpłynąć na funkcjonowanie infrastruktury hydrotechnicznej. Skutkują niejednokrotnie zniszczeniem mienia i infrastruktury oraz prowadzą do poważnych strat finansowych. Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych oraz polisy obejmujące szkody spowodowane przez ekstremalne warunki pogodowe są niezbędne, aby zabezpieczyć projekty przed tego typu zagrożeniami. Na etapie realizacji budowy sprawdzi się polisa CAR/EAR, później zaś – ubezpieczenie mienia i OC.  

Zanieczyszczenie wód 

Prace hydrotechniczne mogą prowadzić do zanieczyszczenia wód, co ma poważne konsekwencje dla środowiska. Wyciek szkodliwych substancji może skutkować długotrwałymi szkodami ekologicznymi. Żeby zabezpieczyć firmę przed roszczeniami z tego tytułu, niezbędne jest ubezpieczenie za szkody środowiskowe.  

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ryzyka w przemyśle petrochemicznym

Przykłady szkód hydrotechnicznych

Uszkodzenia zapór wodnych: 

 • Pęknięcia i przecieki: Strukturalne uszkodzenia mogą prowadzić do pęknięć w zaporach, powodując przecieki i zagrażając stabilności konstrukcji. 
 • Przepełnienie i przełomy: Intensywne opady deszczu mogą spowodować, że zbiorniki wodne przepełnią się, co prowadzi do przełomów zapór i powodzi.

 

Zniszczenia wałów przeciwpowodziowych: 

 • Erozja: Przepływ wody może erodować wały przeciwpowodziowe, osłabiając ich strukturę. 
 • Przesiąkanie: Woda może przesiąkać przez wały, powodując ich destabilizację. 

 

Uszkodzenia kanałów i śluz: 

 • Zamulenie i osady: Kanały mogą ulec zamuleniu przez osady, co ogranicza ich przepustowość. 
 • Zatory lodowe: W zimie zatory lodowe mogą uszkadzać śluzy i inne konstrukcje w kanałach. 

 

Szkody w infrastrukturze portowej: 

 • Uszkodzenia nabrzeży i pomostów: Nabrzeża i pomosty mogą ulegać uszkodzeniom wskutek falowania, korozji czy uderzeń statków. 
 • Sedymentacja: Nadmierne nagromadzenie osadów może utrudniać żeglugę i wymagać kosztownego pogłębiania. 

 

Szkody w systemach irygacyjnych: 

 • Zatory i blokady: Kanały irygacyjne mogą być zablokowane przez osady, roślinność wodną lub śmieci. 
 • Wycieki i pęknięcia rur: W systemach rurociągów mogą wystąpić wycieki lub pęknięcia, prowadzące do strat wody i obniżenia wydajności systemu. 

 

Szkody powodziowe: 

 • Zalanie terenów: Powodzie mogą prowadzić do zalania terenów mieszkalnych, rolniczych i przemysłowych, powodując znaczące straty materialne. 
 • Podtopienia budynków i infrastruktury: Woda powodziowa może powodować podtopienia budynków, mostów, dróg i innych elementów infrastruktury. 
 

Te przykłady pokazują, jak różnorodne i złożone mogą być szkody hydrotechniczne oraz jak istotne jest ich monitorowanie i odpowiednie zarządzanie w celu minimalizacji ryzyka.  

W IBU zdajemy sobie sprawę ze złożoności problemów charakterystycznych dla branży hydrotechnicznej. Pracując z naszymi klientami każdorazowo dogłębnie analizujemy wszystkie elementy niezbędne do kompleksowej ochrony inwestycji. Zespół doświadczonych brokerów wspólnie działa, by dostarczyć naszym klientom najlepsze ubezpieczenia. 

Jacek Wróblewski

Jacek Wróblewski

Aktywnie wspiera klientów z branży budowlanej.

Ekspert ds. gwarancji ubezpieczeniowych. Doświadczony broker.

W ubezpieczeniach od 7 lat.

Może zainteresuje

Cię także: