Blog

Ryzyka w przemyśle petrochemicznym – jak chronić firmę petro?

Spis treści

Przemysł petrochemiczny działa w skomplikowanej sieci ryzyk, które stawiają przed nim znaczne wyzwania – zarówno dla operacji, jak i zrównoważonego rozwoju. Wybuchy, pożary, wycieki, zanieczyszczenia środowiska i uszkodzenia infrastruktury stanowią poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz integralności środowiska. Liczne incydenty na całym świecie, w tym znaczące wydarzenia w Polsce, służą jako wyraźne przypomnienie o katastrofalnym potencjale wypadków w przemyśle petrochemicznym.

Zagrożenia w przemyśle petrochemicznym

Aby złagodzić te ryzyka, firmy petrochemiczne muszą przestrzegać rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa, wdrażać nowoczesne technologie przeciwpożarowe oraz priorytetowo traktować wszechstronne szkolenie pracowników. Ponadto, proaktywne działania, takie jak inwestycje w systemy monitoringu, regularne inspekcje infrastruktury i wdrożenie procedur awaryjnych są niezbędne do tego, by zminimalizować występowanie wycieków i, co za tym idzie, ich wpływ na zanieczyszczenie środowiska. 

Jakie problemy najczęściej występują w przypadku firm działających w sektorze petrochemicznym i jak się przed nimi ochronić? 

Wybuchy i pożary 

Wybuchy i pożary stanowią jedno z największych zagrożeń dla firm petrochemicznych. Przykłady takich incydentów można odnaleźć w historii przemysłu na całym świecie, w tym także w Polsce.  

W 2003 roku doszło do poważnego pożaru zbiornika paliw w Rafinerii Gdańskiej, którego przyczyną był wybuch oparów benzyny o liczbie oktanowej 95. Pracownicy, którzy pobierali próbki paliwa (mającego być transportowanego na tankowiec) do analizy, zginęli. 

Żeby unikać podobnych sytuacji i minimalizować ryzyko, firmy petrochemiczne muszą przestrzegać rygorystycznych standardów bezpieczeństwa, stosować nowoczesne technologie gaśnicze oraz przeprowadzać regularne szkolenia pracowników.

Wycieki i zanieczyszczenia

Wycieki substancji chemicznych mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Przykładem jest wyciek ropy naftowej w 2023 roku z rurociągu „Przyjaźń”, który spowodował konieczność rekultywacji terenu wokół miejsca rozszczelnienia magistrali.  

Minimalizowanie ryzyka wycieków musi być jednym z priorytetów w działalności firm z branży petrochemicznej. Niezbędne do tego są złożone systemy monitoringowe, regularne przeglądy instalacji oraz procedury awaryjne. 

Uszkodzenia infrastruktury 

Uszkodzenia infrastruktury (takiej jak mosty, rurociągi czy zbiorniki) mogą prowadzić do poważnych strat finansowych i zakłóceń w dostawach surowców. Tak stało się m.in. w przypadku awarii rurociągu transportującego gaz wysokiego ciśnienia w Ludkowie koło Inowrocławia. Efektem była przerwa w pracy kotłowni i brak ogrzewania w mieszkaniach przez 3 dni. Regularne monitorowanie stanu infrastruktury oraz przestrzeganie surowych norm bezpieczeństwa minimalizują ryzyko wystąpienia awarii, ale – niestety – nie są w stanie całkowicie go wyeliminować.  

Pozostałymi ryzykami, z jakimi muszą się mierzyć firmy z branży petrochemicznej, są: 

Zmiany przepisów i regulacji: Branża petrochemiczna jest regulowana surowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony środowiska i standardów produkcyjnych. Niezgodność z przepisami może prowadzić do kar finansowych, a nawet do utraty licencji.  

Ryzyko cybernetyczne: Firmy petrochemiczne są narażone na ataki cybernetyczne, które mogą prowadzić do kradzieży danych, zakłóceń w działalności produkcyjnej lub szkód finansowych. Warto się przed nimi chronić, zapewniając swojej firmie maksymalną stabilność w sieci.  

Ryzyko rynkowe: Petrochemia jest narażona na zmienność cen surowców, popytu na produkty oraz fluktuacje kursów walutowych.  

Zmiany klimatyczne: Zmiany klimatyczne mogą wpływać na stabilność operacji petrochemicznych poprzez zwiększoną częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych, ale też przez swój wpływ np. na ceny czy dostępność poszczególnych surowców. 

Ochrona ubezpieczeniowa ryzyk dla firm z branży petrochemicznej

W obliczu powyższych zagrożeń firmy petrochemiczne powinny zadbać o odpowiednie zabezpieczenie. Polisy ubezpieczeniowe obejmujące ryzyka związane z wybuchami, pożarami, wyciekami oraz uszkodzeniami infrastruktury mogą zapewnić ochronę finansową w przypadku wystąpienia szkód. Przykładowo, polisa ubezpieczeniowa obejmująca ryzyko pożaru mogłaby pokryć koszty odbudowy uszkodzonej infrastruktury oraz ewentualne straty związane z przerwą w produkcji. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kompleksowa obsługa ubezpieczeń dla branży budowlanej

Warto również wspomnieć, że ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mogą chronić przed roszczeniami osób lub firm poszkodowanych w wyniku działalności petrochemicznej. Jeśli w wyniku wycieku substancji chemicznych doszłoby do skażenia terenu sąsiedniego gospodarstwa rolnego, polisa OC mogłaby pokryć koszty rekultywacji oraz ewentualne odszkodowania dla właścicieli. 

Ubezpieczenie ryzyk środowiskowych (dedykowane rozwiązanie) – zalecane jest dla firm z branży chemicznej, petrochemicznej i przemysłu ciężkiego. Z ubezpieczenia tego korzystają dostawcy energii i gazu, przemysł spożywczy, firmy zarządzające odpadami, firmy budowalne, z obszaru wod-kan czy oczyszczalnie ścieków. Ubezpieczenie ryzyk środowiskowych daje pełną ochronę prawną w sprawach cywilnych i administracyjnych dotyczących zagrożeń i szkód środowiskowych. Pokrywa szkody powstałe w wyniku zdarzeń nagłych i stopniowych oraz koszty monitorowania środowiska po powstaniu szkody. 

Podsumowanie – ubezpieczenie dla branży petrochemicznej 

Podsumowując, firmy z branży petrochemicznej muszą być świadome różnorodnych ryzyk, z którymi się zmagają, zarówno tych operacyjnych, jak i związanych z otoczeniem biznesowym. Wśród najpoważniejszych zagrożeń wymienia się wybuchy i pożary, wycieki i zanieczyszczenia oraz uszkodzenia infrastruktury. Oprócz nich istnieją jednak inne czynniki ryzyka, takie jak zmiany przepisów i regulacji, ryzyko cybernetyczne, ryzyko rynkowe oraz zmiany klimatyczne, które mogą mieć istotny wpływ na stabilność działalności firm w tej branży. 

Jednym z narzędzi do zabezpieczenia tego ryzyka jest właściwa ochrona ubezpieczeniowa. W przypadku większych ryzyk poza ubezpieczycielami polskimi warto sprawdzić również rynki zagraniczne. 

Bardzo ważne jest też odpowiednie dobranie zakresu ubezpieczenia do oczekiwanego poziomu ochrony. I tak np. ubezpieczając paliwo przetaczane między zbiornikami, należy określić, do kogo należy paliwo i jaka jest rola firmy w tym procesie. Od tego zależy, jaka klauzula/jakie rozszerzenie ochrony zapewni właściwe pokrycie ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenia obejmujące ryzyka związane z wybuchami, pożarami, wyciekami oraz uszkodzeniami infrastruktury zapewniają ochronę finansową w przypadku wystąpienia szkód. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mogą również zabezpieczyć przed roszczeniami osób lub firm poszkodowanych w wyniku działalności petrochemicznej. 

SPRAWDŹ TEŻ

Kim jest broker ubezpieczeniowy

Warto również rozważyć korzyści wynikające z ubezpieczeń ryzyk środowiskowych, które oferują pełną ochronę prawną w przypadku zagrożeń i szkód środowiskowych. Takie rozwiązania są szczególnie ważne dla firm z branży chemicznej, petrochemicznej i przemysłu ciężkiego. 

Świadome zarządzanie ryzykiem oraz odpowiednie zabezpieczenie ubezpieczeniowe są kluczowymi elementami zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa działalności firm petrochemicznych. 

Krzysztof Gąsiorowski

Krzysztof Gąsiorowski

Broker.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze klientów z sektora budowlanego. W swojej karierze pracował z największymi firmami budowlanymi i deweloperskimi w Polsce. Odpowiada też za obsługę ubezpieczeń majątkowych i zdrowotnych.

W ubezpieczeniach od 20 lat.

Może zainteresuje

Cię także: