Realizacja robót budowlanych wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych mogących powodować uszkodzenie lub zniszczenie mienia albo wyrządzenie szkody zarówno uczestnikom procesu inwestycyjnego, jak i innym osobom przebywającym na terenie budowy. Jednym ze sposobów zabezpieczenia realizacji wykonania umowy o roboty budowlane jest wykupienie stosownego ubezpieczenia. Najpowszechniejszymi ubezpieczeniami są ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych oraz odpowiedzialności cywilnej.

Warto zauważyć, że zgodnie z art. 652 kodeksu cywilnego, jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność za szkody wynikłe w tym terenie. Tym samym wykonawca robót budowlano-montażowych obciążony jest szerokim zakresem odpowiedzialności. Szkody na mieniu lub osobie, do których naprawienia zobowiązany może zostać wykonawca, mogą również powstać po zakończeniu robót budowlanych i odbiorze inwestycji przez inwestora wskutek wadliwego wykonania przez wykonawcę określonych prac lub wystąpienia katastrofy budowlanej. 

Biorąc pod uwagę ryzyko związane z wykonywaniem robót budowlanych oraz zakres odpowiedzialności, który narzuca na wykonawców ustawodawca – zachęcamy do rozważenia ubezpieczania realizowanych prac. Koszt ubezpieczenia jest niewspółmiernie niski, w stosunku do wysokości ewentualnej szkody.