Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny stanowiący własność ubezpieczającego lub będący w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego (np. umowy dzierżawy, najmu, leasingu).  

Tworzymy dedykowane rozwiązania w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego dla przedsiębiorstw o zróżnicowanych profilach działalności oraz wielkości majątku.

Kilka podstawowych informacji o ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego

Przedmiot ubezpieczenia

Co możemy ubezpieczyć? Ochroną mogą zostać objęte m.in.: sprzęt elektroniczny stacjonarny (komputery stacjonarne, monitory, serwery, rzutniki, itp.), sprzęt elektroniczny przenośny (laptopy, tablety, telefony komórkowe itp.), sprzęt elektroniczny specjalistyczny (różnego rodzaju roboty elektroniczne, sprzęt elektroniczny laboratoryjny itp.).

Zakres ubezpieczenia

Za co odpowie ubezpieczyciel? Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody powstałe na skutek upadku, zalania, przepięcia, niewłaściwej obsługi, pożaru, kradzieży itp. Wymienione ryzyka stanowią ponad 90% wszystkich zdarzeń szkodowych związanych z użytkowaniem sprzętu elektronicznego.

Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności

Typowymi wyłączeniami ochrony w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego są zdarzenia będące pośrednim lub bezpośrednim następstwem: działań wojennych i aktów terroryzmu; zużycia technicznego; niewłaściwego wykonania projektu, wad ukrytych; kradzieży z włamaniem; umyślnego działania pracowników ubezpieczonego, ataku hackerskiego.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia (której określenie należy do obowiązków klienta) stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Powinna ona odpowiadać wartości ubezpieczonego sprzętu i jest najczęściej ustalana według wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej.

Wysokość wypłaconego odszkodowania

W przypadku ustalenia wartości sprzętu według wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej odszkodowanie wypłacane jest w wysokości niezbędnych koszów naprawy uszkodzonego sprzętu. W przypadku braku możliwości naprawy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych (szkoda całkowita) odszkodowanie wypłacane jest w oparciu o koszt zakupu sprzętu o takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrach.

Mamy doświadczony zespół

I wiemy, jak możemy Ci pomóc

Co możemy dla Ciebie zrobić w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?

 • Pomożemy w ustaleniu odpowiednich sum ubezpieczenia.
 • Wynegocjujemy szerszy lub bardziej dopasowany zakres ochrony.
 • Wynegocjujemy niższe składki.
 • Pomożemy w likwidacji szkód.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia?

 1. 1.
  Rodzaj ubezpieczonego mienia (elektronika stacjonarna, przenośna, specjalistyczna).
 2. 2.
  Zabezpieczenia przeciwpożarowe lokalizacji, w której znajduje się ubezpieczony sprzęt (w przypadku posiadania zabezpieczeń, które wykraczają poza standardowe wymagania wynikające z obowiązujących przepisów koszt ubezpieczenia może być niższy nawet o 20-30%).
 3. 3.
  Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe lokalizacji, w której znajduje się ubezpieczony sprzęt.
 4. 4.
  Rodzaj prowadzonej działalności (typowo biurowa a działalność w branży produkcyjnej itp.).
 5. 5.
  Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań w ciągu ostatnich 3-5 lat.

Przykłady likwidowanych przez nas szkód

Pożar pomieszczenia serwerowni. Uszkodzeniu uległy elementy serwera, urządzeń pomocniczych oraz urządzeń sieciowych LAN/WLAN. Wartość szkody wyniosła niecałe 350 tys. zł. Całość odszkodowania została zrefundowana przez ubezpieczyciela.

Zalanie biura projektowego z 20 stanowiskami pracy. Z uwagi na zakres i charakter prowadzonej działalności komputery wyposażone były w wysokiej klasy procesory i karty graficzne, co sprawiło, że wartość szkody w sprzęcie elektronicznym wyniosła ok. 200 tys. zł. Całość odszkodowania została zrefundowana przez ubezpieczyciela.

Nieznany sprawca dokonał kradzieży 3 laptopów z biura naszego klienta. Wartość szkody w sprzęcie elektronicznym wyniosła 15 tys. zł. Całość odszkodowania została zrefundowana przez ubezpieczyciela.

Nieznany sprawca dokonał kradzieży laptopa z bagażnika pojazdu pracownika ubezpieczonej spółki. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w pełnej wartości poniesionej szkody.

W wyniku nieostrożności pracownik firmy upuścił laptopa. Szeroki zakres uszkodzeń spowodował, że naprawa uszkodzonego laptopa była niezasadna. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w wysokości kosztu zakupu nowego laptopa o takich samych parametrach.

W wyniku nieostrożności pracownik firmy zalał klawiaturę laptopa. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w wysokości kosztu niezbędnego do przeprowadzenia naprawy przez autoryzowany serwis naprawczy.

Mamy doświadczony zespół specjalizujący się w likwidacji szkód

Poznaj inne produkty dla Twojej firmy