Jesteś menedżerem i:

 • Obawiasz się kontroli skarbowej w Twojej firmie?
 • Nie wiesz, jaki wpływ na działalność firmy miałoby wszczęcie w niej postępowania karno-skarbowego?
 • Zastanawiasz się, czy ZUS i US mogłyby zakwestionować formy zatrudnienia pracowników w Twojej firmie?
 • Przepisy Polskiego Ładu nie są dla Ciebie jasne?
 • Nie masz czasu śledzić na bieżąco zmian podatkowych?
 • Chcesz wypracować procedurę na wypadek kontroli fiskusa?

Członkowie zarządu oraz osoby zajmujące się obszarem podatkowym i księgowym w spółce ponoszą odpowiedzialność związaną z pełnionymi obowiązkami. Składowymi jej są m.in. ryzyka podatkowe i karnoskarbowe.

Zmieniające się kilka, a nawet kilkanaście razy w roku regulacje podatkowe, różniące się od siebie ich interpretacje czy odmienna linia orzecznicza utrudniają menedżerom i księgowym pewne zarządzanie firmą i podejmowanie decyzji na gruncie finansowo-podatkowym.

Odpowiedzią ubezpieczycieli na to zagrożenie jest ubezpieczenie karnoskarbowe, które ma na celu przede wszystkim ochronę zarządu, pracowników wyższego i niższego szczebla zajmujących się finansami i księgowością w firmie.

Jaki jest zakres ochrony?

Głównym celem ubezpieczenia jest zapewnienie bezpieczeństwa osobistego kluczowych osób w firmie.

 

W ramach ubezpieczenia możemy liczyć na pokrycie  i refundację kosztów w przypadku postawienia zarzutów karnoskarbowych, w tym:


Pokrycie kosztów adwokata oraz kosztów prowadzenia sprawy karnoskarbowej przed sądem (w tym koszty biegłych i ekspertyz).


Refundację nałożonych na osoby ubezpieczone w postępowaniu karnoskarbowym mandatów, grzywien, kar administracyjnych (przez US, ZUS i PIP) i kar sądowych.


Pokrycie kosztów zabezpieczenia sądowego (do określonego w polisie limitu).


Poza kontrolą przeprowadzaną przez urzędy skarbowe, ochrona obejmuje również kontrole przeprowadzane przez PIP i ZUS.

Ubezpieczenie karnoskarbowe to skuteczny sposób na ochronę swojej firmy oraz odpowiedzialności zarządu i pozostałych pracowników za decyzje podatkowe.

5 lat

Zasadniczo po tym okresie przedawnia się zobowiązanie podatkowe

29 mln zł

Tyle może wynieść kara grzywny wobec członka zarządu, a przy nadzwyczajnym jej zaostrzeniu - powyżej 43 mln zł

96%

Tyle wynosi skuteczność kontroli przeprowadzanych przez urząd skarbowy

Jakie spory są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy karnoskarbowej?

 1. 1.
  Postępowania i kontrole podatkowe wszczęte z urzędu w trybie przepisów Ordynacji podatkowej.
 2. 2.
  Kontrole celno-skarbowe.
 3. 3.
  Postępowania sądowo-administracyjne prowadzone wskutek złożenia przez podatnika skargi.
 4. 4.
  Kontrole i spory z ZUS, PIP (często występującym przypadkiem jest podważenie zasadności zatrudnienia pracownika w formie B2B).

CZY WIESZ, ŻE:

1.

Zarząd odpowiada nie tylko za swoje działania i zaniechania?

2.

Fakt, że członek zarządu zostanie ukarany, nie wyklucza ukarania innych osób odpowiedzialnych za sprawy podatkowe w firmie?

3.

Nawet przy nałożeniu kary czy innego środka karnego, uiszczenie zaległości podatkowej nadal jest konieczne (tym razem już z odsetkami od dnia wymagalności)?

Chcesz poznać koszt ubezpieczenia dla Twojej firmy? Skontaktuj się z naszym doradcą

Poznaj inne produkty dla Twojej firmy

Chcesz dowiedzieć się więcej

na temat odpowiedzialności karnoskarbowej w spółce?