Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub mienie będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego (np. umowy dzierżawy, najmu, leasingu).  

Ubezpieczenie mienia chroni różnego rodzaju składniki majątku, takie jak budynki, maszyny, sprzęt czy środki obrotowe.  

Głównym zadaniem tego ubezpieczenia jest zapewnienie ciągłości i trwałości działalności gospodarczej – nawet w przypadku wystąpienia dużej szkody na mieniu przedsiębiorstwa.  

Tworzymy rozwiązania w zakresie ubezpieczenia mienia dla przedsiębiorstw o zróżnicowanych profilach działalności oraz wielkości majątku.

Kilka podstawowych informacji o ubezpieczeniu mienia

Przedmiot ubezpieczenia

Co możemy ubezpieczyć? Ochroną mogą zostać objęte m.in. następujące przedmioty: budynki, budowle, biura i lokale; maszyny, urządzenia, wyposażenie; nakłady inwestycyjne; środki obrotowe; mienie pracownicze.

Zakres ubezpieczenia

Za co odpowie ubezpieczyciel? Ubezpieczenie obejmuje najczęściej tzw. „wszystkie ryzyka” (all risk). Oznacza to, że ubezpieczyciel odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju zdarzenia poza tymi, które zostały jednoznacznie wyłączone w warunkach ubezpieczenia.

Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności

Typowymi wyłączeniami ochrony w ubezpieczeniu mienia są zdarzenia będące pośrednim lub bezpośrednim następstwem: działań wojennych i aktów terroryzmu; długotrwałych procesów erozyjnych; zużycia technicznego; niewłaściwego wykonania projektu, wad ukrytych.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Powinna ona odpowiadać wartości ubezpieczonego mienia i jest najczęściej ustalana według wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej.

Wysokość wypłaconego odszkodowania

Odszkodowanie wypłacane jest w wysokości ustalonych kosztów naprawy uszkodzonego mienia. Jeśli naprawa jest niemożliwa, wysokość wypłaty jest ustalana w oparciu o koszt zakupu lub wytworzenia nowego mienia.

Koszty dodatkowe

Ubezpieczenie mienia to nie tylko wypłata odszkodowania za uszkodzone mienie. W przypadku włączenia do ochrony odpowiednich klauzul, ubezpieczyciel pokryje koszty związane z: akcją ratunkową, kosztami pracy biegłych czy zabezpieczenia mienia przed szkodą.

Mamy doświadczony zespół

I wiemy, jak możemy Ci pomóc

Co możemy dla Ciebie zrobić w zakresie ubezpieczenia mienia?

 • Przeprowadzimy wstępną rozmowę, aby poznać profil działalności Twojej firmy oraz Twoje potrzeby.
 • Przeprowadzimy audyt obecnych polis oraz wskażemy najkorzystniejsze rozwiązania w przypadku Twojej działalności.
 • Zweryfikujemy cały rynek ubezpieczycieli w Polsce, którzy oferują tego rodzaju ubezpieczenie, a w niektórych przypadkach zaproponujemy również współpracę z ubezpieczycielami z zagranicy. 
 • Pomożemy w zakresie oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym oszacowanie ryzyka, minimalizacja ryzyka, przygotowanie do audytów ubezpieczycieli.
 • Pomożemy w zakresie transferu ryzyk przy nowych inwestycjach i zapewnieniu odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej.
 • Pomożemy przy ustaleniu wartości sum ubezpieczenia budynków, maszyn, urządzeń.
 • W przypadku pojawienia się roszczenia pomożemy Ci na każdym etapie likwidacji szkody: od jej zgłoszenia aż po przygotowanie do postępowania sądowego. Posiadamy w swoim zespole osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie likwidacji szkód zarówno po stronie ubezpieczyciela, jak i brokera ubezpieczeniowego.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia?

 1. 1.
  Rodzaj ubezpieczonego mienia (budynek, wyposażenie biura, środki obrotowe).
 2. 2.
  Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w lokalizacji, w której znajduje się ubezpieczone mienie.
 3. 3.
  Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań w ciągu ostatnich 3-5 lat.
 4. 4.
  Zaopatrzenie ubezpieczonej lokalizacji w wodę do celów przeciwpożarowych.
 5. 5.
  Inne elementy mające istotny wpływ - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Przykłady likwidowanych przez nas szkód

Pożar budynku biurowego. Poza uszkodzeniem elementów budynku, na skutek akcji gaśniczej przeprowadzonej przez Państwową Straż Pożarną (PSP), uszkodzeniu uległo wyposażenie wszystkich 4 lokali.

Zalanie zakładu produkcyjnego na skutek intensywnych opadów deszczu. Woda zalała jedną hal produkcyjnych uszkadzając 2 linie produkcyjne oraz 3 niezależnie działające maszyny. W największym stopniu uszkodzeniu uległa elektronika odpowiedzialna za sterowanie maszynami. Naprawy dokonali wysokiej klasy specjaliści.

Nieznany sprawca uszkodził pojazdem bramę segmentową obiektu produkcyjno-magazynowego. Uszkodzenia bramy były na tyle rozległe, że wymagana była wymiana całej bramy, co wiązało się z kosztami na poziomie 30 tys. zł.

Nagła zmiana temperatury w nocy poniżej 0 st. Celsjusza spowodowała zamarznięcie instalacji wody użytkowej, pęknięcie rury i zalanie środków obrotowych. Zalanie ujawniono dopiero na pierwszej zmianie po przyjściu pracowników. Zalanych zostało 18 palet z elementami złącznymi takimi jak śruby, nakrętki, wkręty itp.

Mamy doświadczony zespół specjalizujący się w likwidacji szkód

Poznaj inne produkty dla Twojej firmy