Ubezpieczenie OC członków zarządu – zwane D&O (ang. Directors and Officers) – zapewnia ochronę osobom fizycznym sprawującym kierownicze funkcje w spółkach kapitałowych, zwłaszcza członkom zarządu.

Ubezpieczenie chroni kluczowe osoby w spółce za wszystkie czynności wykonane w ramach pełnienia funkcji członka zarządu oraz wszelkie postępowania (karne, cywilne, administracyjne, sądowe i pozasądowe) w sytuacji, gdy roszczenia są kierowane do członka zarządu. Zakres ochrony, jaki daje polisa D&O członkom zarządu jest bardzo szeroki, a najważniejszym wyłączeniem odpowiedzialności jest umyślność w działaniu lub zaniechaniu (potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu).

Zabezpiecz swój prywatny majątek przed ryzykiem związanym z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Kogo chroni ubezpieczenie D&O?

  • Członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej, prokurenci, dyrektorzy, kierownicy
  • Pracownicy w przypadku współpozwania lub w przypadku naruszenia praw pracowniczych
  • Główny księgowy
  • Spadkobiercy i małżonkowie wyżej wymienionych osób
Pomożemy dobrać odpowiednią polisę D&O, tak aby zoptymalizować zakres ochrony i koszt ubezpieczenia.

W jakich obszarach odpowiadają menedżerowie spółek:

  • Odpowiedzialność za zobowiązania kontraktowe, np. naruszenie warunków umowy.
  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów podatkowych, np. błędne rozliczanie podatków.
  • Odpowiedzialność za naruszenie zasad rachunkowości (np. nieprawidłowości w dokumentacji księgowej).
  • Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich (np. mobbing).
  • Odpowiedzialność wobec spółki oraz jej właścicieli (udziałowców/akcjonariuszy).

Zastanawiasz się, czy ubezpieczenie D&O to dobre rozwiązanie dla Ciebie?

Jaki jest zakres ochrony polisy D&O?

 

Ubezpieczenie OC członków zarządu chroni zarówno majątek osób pełniących funkcje we władzach spółki, jak i samą spółkę przed wyrządzonymi szkodami.

Dodatkowo ubezpieczenie D&O obejmuje pokrycie kosztów obrony prawnej oraz zapewnienie środków na wypłatę odszkodowań, co daje zarządowi spółki większą swobodę przy podejmowaniu strategicznych decyzji, a także wpływa pozytywnie na jej wizerunek w oczach partnerów biznesowych. Ubezpieczenie zapewnia również ochronę w zakresie kosztów postępowań karnych, karnoskarbowych i administracyjnych.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia?

Wysokości sumy gwarancyjnej (limitu odpowiedzialności).

Wysokości przychodów.

Rodzaju działalności firmy.

Więcej na temat ubezpieczenia D&O pisaliśmy tutaj:
Ubezpieczenie zarządu D&O

Przykładowe składki

Średni koszt ubezpieczenia. Dla danej firmy może być niższy lub wyższy.

Chcesz poznać koszt ubezpieczenia dla swojej spółki?

Przykłady roszczeń z rynku polskiego

Wypadek śmiertelny przy pracy

Prokurator prowadzi postępowanie w trybie art. 220 Kodeksu Karnego - koszty obrońcy prezesa spółki w trakcie postępowania.

ACTIO PRO SOCIO

Pozew mniejszościowego udziałowca przeciwko członkom zarządu i rady nadzorczej o odszkodowanie na rzecz spółki (mniejszościowy udziałowiec spółki wystąpił w jej imieniu z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko członkom zarządu i rady nadzorczej o naprawienie szkody, którą zdaniem roszczącego poniosła spółka, w wyniku zawarcia niekorzystnej umowy).

Postępowanie z wniosku Urzędu Kontroli Skarbowej

Koszty prawników towarzyszących byłym członkom zarządu podczas przesłuchań (Urząd Skarbowy zakwestionował w spółce politykę dotyczącą przychodów i rozchodów i stwierdził istnienie zaległości podatkowych w kwocie kilkudziesięciu milionów złotych).

Okoliczności związane z postępowaniem Komisji Europejskiej

w sprawie nakazania zwrotu przez Spółkę części dotacji – zapowiedź regresu do członków zarządu – koszty porady prawnej.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat odpowiedzialności członków władz w spółce?

Poznaj inne produkty dla Twojej firmy