Blog

  • Strona główna
  • Blog
  • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy – na co należy zwracać szczególną uwagę?

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy – na co należy zwracać szczególną uwagę?

Klauzule rozszerzające i zawężające ochronę

Szczególnie istotne dla realnego zakresu ubezpieczenia mają włączone do oferty klauzule restrykcyjne i ich treść (nie wszystkie klauzule rozszerzają zakres ochrony, część z nich zawęża i ogranicza odpowiedzialność ubezpieczyciela).

Często pojawiają się w nich zapisy, które powodują konieczność podjęcia przez ubezpieczonego dodatkowych działań.

Przykładami zapisów dotyczących środków zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy, które należy przeanalizować i zmodyfikować (o ile są niemożliwe lub uciążliwe do spełnienia) są:

  • Miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz pomieszczenia sąsiadujące i wszelkie inne, w których mogło wystąpić zagrożenie pożarowe, są kontrolowane po zakończeniu prac. Kontrola jest ponawiana godzinę, a następnie cztery godziny po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo.
  • Składowane materiały powinny być podzielone na części; pojedyncze składowiska winny być oddalone od siebie o co najmniej 50 metrów lub oddzielone ścianami ogniotrwałymi; wszystkie materiały palne, a w szczególności palne ciecze i gazy winny być składowane w bezpiecznej odległości od budowanego lub montowanego obiektu oraz miejsc, w których wykonywane są prace przebiegające z wydzielaniem się ciepła.

Franszyzy redukcyjne

Wysokość franszyz redukcyjnych stanowi określony procent od wysokości szkody. W przypadku znacznej szkody udział własny w wysokości 10% jej wartości może stanowić istotną kwotę.

Suma ubezpieczenia i limity dla poszczególnych ryzyk

Limity dla poszczególnych ryzyk wyrażone w procentach wartości szkody czasami powodują brak wypłaty odszkodowania.

W przypadku kosztów usunięcia skutków szkody zdarza się, że szkoda jest relatywnie niskiej wartości, natomiast koszty usunięcia są już znacznie wyższe.

Przykładem może być sytuacja, w której zalaniu przez wodę z rzeki ulegają garaże podziemne, które nie zostały jeszcze wykończone. Wartość szkody to tylko koszt osuszenia. Koszty usunięcia szkody są natomiast duże – trzeba usunąć muł i błoto, które zostały naniesione przez wodę. Limit kwotowy w tym przypadku sprawdzi się o wiele lepiej.

Krzysztof Gąsiorowski – Broker

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przejdź na stronę dotyczącą ubezpieczenia CAR/EAR.

Porozmawiaj z ekspertem specjalizującym się

w obsłudze firm z branży budowlanej

Napisz do nas!

Może zainteresuje

Cię także: