Blog

Spis treści

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy a ustawa covidowa

Ustawa covidowa przez długi czas chroniła firmy przed wezwaniami z gwarancji ubezpieczeniowych. Czy firmy budowlane nadal mogą spać spokojnie? Naszym zdaniem i tak, i nie. 

W ostatnich tygodniach obserwujemy wzmożoną aktywność inwestorów – beneficjentów gwarancji – w zakresie składania roszczeń do gwarantów (w tym przypadku – ubezpieczycieli) o zapłatę z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych nienależytego wykonania umowy.

Ustawa covidowa* zgodnie z Art. 15r1. ust. 1. teoretycznie chroni wykonawców w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przed roszczeniami z tytułu należytego wykonania umowy, z wyjątkiem sytuacji kiedy zabezpieczenie nie zostanie przedłużone, o czym jest mowa poniżej.

Art. 15r1. ust. 3. stanowi, że w przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego.

Inwestorzy w swoich wezwaniach powołują się na zapisy umowy (o ile takie były) o braku przedłużenia zabezpieczenia lub na ustawę Prawo Zamówień Publicznych wskazując art. 150 ust. 8 ustawy PZP:

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, czy można uchronić się przed wezwaniem do zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej lub je odroczyć? W naszej opinii można.

Aby zabezpieczyć się przed roszczeniami ze strony inwestorów z powodu braku przedłużenia gwarancji na 14 dni przed jej końcem należy dostarczyć inwestorowi aneks wydłużający okres gwarancji należytego wykonania kontraktu.

Oczywiście odrębną kwestią jest możliwość wystawienia przez ubezpieczyciela takiej gwarancji bez aneksu do umowy, czy też przyjęcie takiej gwarancji przez zamawiającego – nasze doświadczenia jednak pokazują, że jest to możliwe.

Jakub Mucha – CEO / Broker

Niniejszy wpis nie ma charakteru porady prawnej. Naszym celem jest przedstawienie obecnej sytuacji na rynku gwarancji ubezpieczeniowych.

* Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Może zainteresuje

Cię także: