Blog

Poradnik ubezpieczeniowy dla software house’ów

Spis treści

Termin „software house” jest pojęciem dość młodym, stosowanym w odniesieniu do firm zajmujących się wytwarzaniem różnego rodzaju oprogramowania IT na zlecenie konkretnego klienta. Zazwyczaj są to specjalistyczne dedykowane systemy, niejednokrotnie dość mocno rozbudowane, ale też systemy oparte o rozwiązania open source, które są modyfikowane i konfigurowane pod konkretne potrzeby biznesowe. Mogą to być aplikacje internetowe, mobilne, desktopowe lub innego rodzaju oprogramowanie (systemowe, sprzętowe, użytkowe itp.). Software house zajmuje się całościowym procesem: począwszy od analizy biznesowej i planowania projektu, poprzez projektowanie, programowanie, testowanie, aż do wdrożenia i utrzymania oprogramowania. 

Obecnie termin ten jest o wiele bardziej pojemny i coraz częściej bywa stosowany w odniesieniu do firm, które zajmują się dodatkowo (lub wyłącznie) outsourcingiem specjalistów IT. W tym modelu software house „wypożycza” swoich programistów, którzy rozszerzają wewnętrzny zespół klienta. W ramach outsourcingu software house rekrutuje i zarządza programistami, uwzględniając konkretne wymagania klienta dotyczące ich kwalifikacji oraz potrzeby projektu. W tym artykule skupimy się jednak na firmach, które głównie tworzą oprogramowanie od A do Z w ramach swojej infrastruktury i za pomocą własnych zasobów technicznych i ludzkich.

Problemy i wyzwania

Wraz z rozwojem i ekspansją na zagraniczne rynki, rośnie świadomość odpowiedniego zabezpieczenia przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą zagrozić funkcjonowaniu firmy. Właśnie dlatego ubezpieczenia stają się coraz bardziej istotnym elementem strategii zarządzania ryzykiem dla software house’ów. 

W przypadku braku takiego zabezpieczenia, potencjalne konsekwencje to m.in.: 

 • wysokie koszty naprawy szkód wynikłych z błędów w oprogramowaniu lub ataków cybernetycznych, 
 • koszty prawne związane z rozwiązywaniem sporów, 
 • utrata zaufania klientów i reputacji, czyli straty wizerunkowe, 
 • utrata konkurencyjności na rynku, co z kolei prowadzi do mniejszej liczby klientów i spadku udziałów w rynku, 
 • problemy z zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, 
 • spadek wartości akcji i kapitalizacji rynkowej (jeśli firma jest notowana na giełdzie), co wpływa na zaufanie inwestorów, 
 • kary i sankcje regulacyjne oraz dodatkowe koszty związane z egzekwowaniem zaleceń organów regulacyjnych, 
 • utrata płynności finansowej, a w skrajnych przypadkach upadłość i bankructwo.

Można powiedzieć, że główne zagrożenia związane z działalnością operacyjną firm typu software house skupiają się wokół trzech obszarów:  

Błędy w oprogramowaniu 

Nawet najbardziej doświadczeni specjaliści IT mogą popełnić błędy, co z kolei może prowadzić do nieprawidłowego działania oprogramowania, jego niezgodności ze specyfikacją, utraty lub uszkodzenia danych oraz innych poważnych konsekwencji.  

Spory prawne 

W branży IT często dochodzi do sporów prawnych z klientami dotyczących m.in. niezgodności oprogramowania z umową, naruszenia praw autorskich czy opóźnień w realizacji harmonogramu. Niejednokrotnie koszty wynajęcia wyspecjalizowanej w prawie IT kancelarii przewyższają kwotę samego roszczenia.  

Ryzyko cybernetyczne 

Ataki cybernetyczne stanowią obecnie jedno z największych zagrożeń dla każdej firmy, która posiada zasoby cyfrowe. Wystarczy jeden udany atak, aby narazić na szwank reputację firmy, naruszyć bezpieczeństwo danych osobowych oraz ponieść ogromne straty finansowe związane z przywróceniem funkcjonalności i dostępności systemu czy też zapłatą okupu (w przypadku ataku typu ransomware).

Zagrożenia w internecie

Jak się przed nimi chronić?

Jakie ubezpieczenia dla software house? 

Pierwszym krokiem przy ubezpieczaniu software house’ów jest dogłębna analiza i zrozumienie specyfiki wykonywanych usług. Należy szczegółowo przeanalizować działalność firmy pod kątem zagrożeń, które mogą zachwiać jej stabilnością operacyjną i finansową. Im lepiej zrozumiane są te ryzyka, tym łatwiej będzie odpowiednio się ubezpieczyć. 

OC zawodowe z szerokim zakresem ochrony 

Podstawowym ubezpieczeniem dla każdego software house’u jest OC zawodowe (Professional Indemnity), które pokrywa roszczenia wynikające z błędów zawodowych, popełnionych w ramach czynności zawodowych przyjętych do ubezpieczenia.  

Wybierając polisę OC zawodową, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jej zakres ochrony, ewentualne podlimity odpowiedzialności, franszyzę redukcyjną (udział własny) i zakres terytorialny. Należy sprawdzić, czy oferuje pokrycie w takich elementach jak:  

 • naruszenie praw własności intelektualnej,  
 • naruszenie prywatności i przepisów o ochronie danych osobowych,  
 • usunięcie i uszkodzenie danych,  
 • tzw. nieuczciwość pracowników (czyli szkody wyrządzone z winy umyślnej),  
 • koszty obrony prawnej 

oraz inne, które mogą mieć znaczenie w przypadku wykonywania usług np. dla określonej branży (finansowej, medycznej itp.).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OC zawodowe IT – zakres ochrony. Na co zwrócić uwagę?

Ponadto należy bardzo dokładnie przyjrzeć się wyłączeniom – zarówno tym bezwzględnym (pisaliśmy o nich tutaj: 5 kluczowych wyłączeń w OC zawodowym IT), jak i tym niestandardowym, które mogą znacząco ograniczać odpowiedzialność ubezpieczyciela. 

Posiadając polisę ubezpieczenia OC zawodowego, software house może liczyć także na pokrycie kosztów obrony przez ubezpieczyciela. Mowa tu o kosztach, które są generowane w związku z pomocą prawną na etapie postępowania w sprawie ustalania zasadności i wysokości ewentualnego odszkodowania. Co więcej, niekiedy już sam fakt posiadania ubezpieczenia może pełnić rolę „tarczy”, tzn. skutecznie studzić chęć wystąpienia do ubezpieczonej firmy z roszczeniem – zwłaszcza, jeśli jego podstawa budzi wątpliwości.

Ubezpieczenie od ataków hakerskich

W dobie coraz częstszych ataków hakerskich i naruszeń bezpieczeństwa danych ubezpieczenie od cyberataków staje się niezwykle istotne dla każdej firmy korzystającej z technologii IT, a tym bardziej dostarczającej ją innym firmom. Polisa Cyber (najczęściej zintegrowana z OC zawodowym) u renomowanego ubezpieczyciela zdecydowanie pomaga zminimalizować straty finansowe w przypadku wystąpienia incydentu cybernetycznego. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania polskich ubezpieczycieli do przedstawienia oferty Cyber, posiadanie takiej polisy przez software house świadczy o wysokim poziomie posiadanych zabezpieczeń. Może być to dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść tego, że właśnie z daną firmą warto nawiązać współpracę.  

Wybierając polisę Cyber należy zwrócić uwagę na zakres ochrony, podlimity odpowiedzialności, franszyzy redukcyjne oraz rozszerzenia o dodatkowe usługi zaliczane do tzw. assistance (SOC i Cyber Response Team).

Jako narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem Twojej sieci.

Warto wiedzieć, że polisy OC zawodowej czy też OC zawodowej i Cyber nie trzeba zawierać u ubezpieczyciela w Polsce. Czasami korzystniejszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o taką ofertę do ubezpieczycieli z zagranicy, którzy mają bardzo mocno rozwinięte linie produktowe Tech&Cyber. Powoduje to, że mogą zaoferować znacznie atrakcyjniejsze ceny przy najszerszym możliwym zakresie ochrony.  

Ubezpieczenie OC członków zarządu (D&O)

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla software house’u jest również działanie na szkodę firmy, które ma swoje źródło wewnątrz spółki. Wskazuje się, że kluczową rolę odgrywają w tym procesie osoby, które podejmują decyzje w imieniu przedsiębiorstwa, dlatego działanie na szkodę spółki jest najczęściej odnoszone do błędów i zaniechań popełnionych w ramach pełnienia funkcji zarządczych lub nadzorczych. Odpowiedzią na to ryzyko jest ubezpieczenie OC członków władz, czyli D&O.  

Wbrew pozorom ten produkt ubezpieczeniowy jest mało skomplikowany, a najczęściej wykorzystywany element ochrony to koszty obrony prawnej.  Kluczową uwagę należy zwrócić na wyłączenia odpowiedzialności.  

Głównym wyłączeniem jest umyślność w działaniu lub zaniechaniu (potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu), pozostałe to m.in.: nieuprawnione korzyści majątkowe lub osobiste; znane przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia roszczenia i okoliczności; kary lub grzywny o charakterze karnym (w tym karnoskarbowe). 

Ponadto zawsze należy zwrócić uwagę na zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) dotyczące zgłoszenia „okoliczności” lub „roszczenia”. Prawidłowe i skuteczne zgłoszenie „okoliczności” bardzo często warunkuje dalsze prawidłowe zgłoszenia roszczenia, i co za tym idzie, odpowiedzialność ubezpieczyciela.

SPRAWDŹ TEŻ

Działanie na szkodę spółki IT

Pozostałe ubezpieczenia

Oczywiście warto, żeby każdy software house posiadał (poza powyższymi) takie podstawowe ubezpieczenia jak OC działalności, ubezpieczenie mienia i elektroniki czy grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowotne dla pracowników. Oferta dla branży IT jest bardzo szeroka, a coraz więcej software house’ów powierza kompleksową obsługę jednemu brokerowi, wyspecjalizowanemu w obsłudze właśnie tej branży.

Co za nami przemawia, czyli dlaczego IBU? 

Doświadczenie to nasz kluczowy atut. Od prawie 12 lat specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze branży IT, co pozwoliło nam zdobyć olbrzymią wiedzę i umiejętności oraz nawiązać bliskie relacje z czołowymi ubezpieczycielami w Polsce i w Europie. Nasz portfel liczy obecnie prawie 400 spółek IT – pod tym względem jesteśmy największym podmiotem w kraju. Jesteśmy również wyłącznym partnerem w zakresie ubezpieczeń w stowarzyszeniu SoDA, co potwierdza naszą pozycję jako lidera w obszarze ubezpieczeń dla software house’ów. 

Nasza praca to także setki godzin spędzonych na bezpośrednich rozmowach z przedstawicielami sektora IT. Dzięki temu nie tylko rozumiemy, ale i aktywnie reagujemy na zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znajomość rynków międzynarodowych pozwala nam dostarczać rozwiązania dopasowane do obecnych realiów biznesowych. 

Case study

Jak obniżyć składkę w polisie OC zawodowej o 40% przy zachowaniu szerokiej ochrony?

Zespół IBU to grupa doświadczonych ekspertów, którzy działają z pasją, by zapewnić najlepsze ubezpieczenie dla każdej firmy IT. Tworzymy autorskie rozwiązania, które znacząco rozszerzają standardowy zakres ochrony, dając naszym klientom spokój w prowadzeniu biznesu. Bogate doświadczenie w likwidacji szkód zarówno po stronie ubezpieczyciela, jak i brokera ubezpieczeniowego potwierdza nasze umiejętności do profesjonalnego działania nawet w najtrudniejszych sytuacjach. 

Aleksandra Woźniakowska

Aleksandra Woźniakowska

Brokerka.

Odpowiada za ubezpieczenia majątkowe dla branży IT. Na co dzień szeroko dba o bezpieczeństwo Software House’ów.

W ubezpieczeniach od 7 lat.

Może zainteresuje

Cię także: