Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) chroni przed konsekwencjami zdarzeń losowych, powstałymi w okresie trwania robót budowlanych i montażowych. Przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów realizujących proces inwestycyjny, w tym m.in.: inwestorów, inwestorów zastępczych; generalnych wykonawców, wykonawców oraz podwykonawców; projektantów, inżynierów kontraktu, dostawców, konsultantów.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie umów ubezpieczenia dedykowanych dla branży budowlanej pozwala nam na dobranie zakresu ubezpieczenia odpowiedniego dla potrzeb danej inwestycji.

Kilka podstawowych informacji o ubezpieczeniu budowlano-montażowym

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie budowlano montażowe dzieli się na trzy sekcje:
Sekcja I – obejmuje ochroną wszelkiego rodzaju prace kontraktowe, materiały przeznaczone do montażu, maszyny i urządzenia oraz koszty usunięcia pozostałości po szkodzie.
Sekcja II - obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną podmiotów realizujących inwestycję.
Sekcja III- obejmuje ochroną utratę zysku i zwiększone koszty prowadzenia działalności.

Zakres ubezpieczenia

Za co odpowie ubezpieczyciel? Ubezpieczenie obejmuje najczęściej tzw. „wszystkie ryzyka” (all risk). Oznacza to, że ubezpieczyciel odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju zdarzenia poza tymi, które zostały jednoznacznie wyłączone w warunkach ubezpieczenia. W ramach sekcji I ochrona obejmuje m.in. następujące zdarzenia: pożar, zalanie, kradzież z włamaniem itp.

Okres ubezpieczenia

Początek okresu ubezpieczenia powinien być tożsamy z terminem przekazania placu budowy wykonawcy. Koniec okresu ubezpieczenia powinien być tożsamy z oddaniem inwestorowi obiektu lub otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Powinna obejmować pełną wartość robót budowlano-montażowych włącznie z kosztami odtworzenia elementów, nadzoru inwestorskiego itp. W przypadku objęcia ochroną maszyn budowlanych, sprzętu i wyposażenia budowlanego oraz kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie suma ubezpieczenia powinna uwzględniać również tego rodzaju elementy.

Forma zawarcia umowy ubezpieczenia

Polisy jednostkowe – zakres ochrony i warunki finansowe ubezpieczenia danej inwestycji określane są indywidualnie.
Umowy generalne – dla danego rodzaju prowadzonych inwestycji określa się określony zakres ochrony oraz warunki finansowe. Zaletą rozwiązania jest pewność warunków ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy generalnej.

Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności

Typowymi wyłączeniami ochrony w przypadku ubezpieczenia mienia są zdarzenia będące pośrednim lub bezpośrednim następstwem: działań wojennych i aktów terroryzmu; całkowitego lub częściowego przerwania robót; zużycia technicznego; powolnego działania czynników atmosferycznych, termicznych i biologicznych; niewłaściwego wykonania materiałów, projektu, wad ukrytych za wyjątkiem szkód powstałych w tych elementach wskutek ich wadliwego montażu.

Wysokość wypłaconego odszkodowania

W sytuacji kiedy przedmiot ubezpieczenia nadaje się do naprawy wysokość odszkodowania określa się na podstawie kosztów naprawy lub remontu niezbędnych do przewrócenia przedmiotu do stanu sprzed szkody. W sytuacji kiedy przedmiot ubezpieczenia nie nadaje się do naprawy i konieczna jest wymiana uszkodzonego mienia wysokość odszkodowania określa się na podstawie kosztu zastąpienia uszkodzonego mienia przedmiotem nowym wraz z potrąceniem zużycia technicznego określonego na dzień powstania szkody.

Klauzule dodatkowe

Poprzez wprowadzenie licznych klauzul dodatkowych możliwa jest modyfikacja zakresu ochrony obejmowanej przez ubezpieczyciela. Nazewnictwo i numeracja klauzul dodatkowych jest najczęściej uniwersalna dla każdego z ubezpieczycieli i opiera się na tzw. „standardach monachijskich”. Dzięki temu, w zależności od rodzaju i charakteru prowadzonych prac, dobierany jest odpowiedni zakres ochrony.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia?

  1. 1.
    Wartość ubezpieczonych prac wraz z materiałami, maszynami i urządzeniami oraz kosztami usunięcia pozostałości po szkodzie.
  2. 2.
    Charakter realizowanej inwestycji (budowa, montaż, liniowa, kubaturowa, specjalistyczna).
  3. 3.
    Rodzaj zastosowanych klauzul dodatkowych wraz z wysokością limitów odpowiedzialności.

Przykładowe składki

Koszt ubezpieczenia budowlanego dla inwestycji kubaturowej (budynek wielorodzinny) o wartości 30 mln zł może wynosić od 15 000 zł do 24 000 zł.

Koszt ubezpieczenia montażu linii produkcyjnej o wartości 10 mln zł może wynosić od 7 000 zł do 15 000 zł.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Przykłady likwidowanych przez nas szkód

Pożar budynku wielorodzinnego podczas prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. W wyniku zaprószenia ognia uszkodzone zostały elementy obiektu, którego budowa dobiegała już końca. Dla ubezpieczyciela jest to zawsze najbardziej ryzykowny etap realizacji inwestycji, ponieważ wartość wykonanych prac jest już bardzo wysoka, więc skutki powstałej szkody również mogą przybrać wysoką wartość. Na samym początku likwidacji szkody ubezpieczyciel wypłacił kwotę bezsporną w wysokości 300 tys. zł, po czym w wyniku przesyłanych roszczeń i wyjaśnień ostateczna kwota odszkodowania wyniosła 750 tys. zł.

W wyniku intensywnych opadów deszczu doszło do osłabienia i osunięcia się nasypów na węźle drogowym. Większość kosztów naprawy generowały bardzo wysokie koszty prac ziemnych mające na celu przywrócenie nasypów do odpowiedniego kształtu, nachylenia, gęstości itp. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w pełnej wartości poniesionych kosztów w wysokości 430 tys. zł.

Na terenie budowy doszło do kradzieży 4 silników elektrycznych, które miały zostać zamontowane w ramach realizowanej inwestycji. Wartość szkody oszacowano na 40 tys. EUR. Po weryfikacji przez ubezpieczyciela zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wypłacił on odszkodowanie w pełnej wartości poniesionej szkody.

W wyniku silnych porywów wiatru doszło do przewrócenia się żurawia wieżowego. Przewracając się żuraw uszkodził część elewacji budynku. Wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości 690 tys. zł obejmowało m.in. koszt zakupu nowego żurawia (nie został od dopuszczony do dalszej eksploatacji z uwagi na ugięcia jego konstrukcji), koszt ponownego pokrycia elewacją bocznej ściany budynku, koszty pracy w godzinach nadliczbowych, koszty awaryjnego wynajmu pomocniczego żurawia jezdnego do czasu montażu nowego żurawia itp.

W wyniku nieprawidłowego montażu konstrukcji sufitu doszło do jego zawalenia. Uszkodzeniu uległa część instalacji mieszczących się pomiędzy stropem a podwieszanym sufitem. Ponadto uszkodzeniu uległy elementy wykończenia. Wartość szkód objętych odszkodowaniem wyniosła 120 tys. zł.

W wyniku intensywnych opadów deszczu doszło do zalania hali garażowej w realizowanej inwestycji w centrum miasta. Konieczne było usunięcie wody, osuszenie zawilgoconych elementów oraz ozonowanie. Konieczne było również miejscowe skucie tynków oraz wymiana elementów, które z uwagi na swoje właściwości i zastosowanie musiałby zostać bezwzględnie wymienione na nowe.
Wartość szkody, którą w około 95% pokrył do tej pory ubezpieczyciel, to 360 tys. zł.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT?

Zastanawiasz się, czy ubezpieczenie budowlano-montażowe to dobre rozwiązanie dla Ciebie?

Poznaj inne produkty dla Twojej firmy