Ubezpieczenia budowlano – montażowe

Ubezpieczenia budowlano – montażowe

(ang. CAR – Constriction All Risk, EAR – Erection All Risk)

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

 • inwestorów, inwestorów zastępczych,
 • generalnych wykonawców, wykonawców oraz podwykonawców,
 • projektantów, inżynierków kontraktu, dostawców, konsultantów.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia?

 • wszelkiego rodzaju prace kontraktowe w tym materiały i urządzenia przeznaczone do montażu (sekcja I),
 • odpowiedzialność cywilna podmiotów realizujących inwestycję (sekcja II),
 • utrata zysku i zwiększone koszty prowadzenia działalności (sekcja III).

Jakie ryzyka obejmuje ubezpieczenie?

 • w ramach sekcji I ochroną objęte są wszystkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie mienia (pożar, zalanie, wybuch, uderzenie pioruna, huragan, kradzież z włamaniem itp.) z wyjątkiem zdarzeń, które zostały wyraźnie wyłączone z zakresu ubezpieczenia,
 • w ramach sekcji II ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynu niedozwolonego (tzw. deliktowa) związana z realizacją inwestycji. Ubezpieczyciel odpowiada za roszczenia osób trzecich zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz warunkami ubezpieczenia,
 • w ramach sekcji III ubezpieczenie obejmuje szkody związane z utraconym zyskiem i zwiększonymi kosztami prowadzenia działalności ubezpieczonego w granicach zawartych w umowie ubezpieczenia.

Jakie rozszerzenia odpowiedzialności może zawierać ubezpieczenie?

Ubezpieczenie budowlano – montażowe zawierać może szereg klauzul, które rozszerzają odpowiedzialność oraz takich, które ograniczają odpowiedzialność ubezpieczyciela (tzw. klauzule restrykcyjne). Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie poszukiwania oraz rekomendowania umów ubezpieczenia dedykowanych dla branży budowlanej pozwala nam na dobranie zakresu ubezpieczenia odpowiedniego dla potrzeb danej firmy. W połączeniu z naszymi kompetencjami w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych zapewniamy kompleksową obsługę.

Jaki powinien być okres ubezpieczenia?

 • początek okresu ubezpieczenia powinien być tożsamy z terminem przekazania placu budowy wykonawcy,
 • koniec zakresu ubezpieczenia powinien być tożsamy z oddaniem inwestorowi obiektu lub otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie.

Na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę ?

Większość ubezpieczeń budowlano montażowych skupia się na sekcji I obejmującej zazwyczaj plac budowy, zaplecze budowy oraz sprzęt budowlany. Wskazywane przez ubezpieczycieli zwroty, wskazujące na pokrycie „od wszystkich, ryzyk”, lub „od ryzyk wszelakich” powodują, że otrzymujemy złudne poczucie pełnej i bardzo szerokiej ochrony. Tymczasem, ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) i inne zastrzeżenia umowy wprowadzone przez ubezpieczyciela mogą ograniczać zakres jego odpowiedzialności w znacznym stopniu:

 • wprowadzenie klauzul ograniczających zakres ubezpieczenia (np. klauzula ograniczająca odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkód powstałych podczas prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym). Nie zawsze więcej klauzul oznacza szerszą ochronę,
 • wysokie franszyzy redukcyjne. W szczególności należy unikać franszyz określanych jako procent wartości szkody oraz ograniczać franszyz określanych jako procent wartości wyliczonego odszkodowania,
 • limitowanie poszczególnych ryzyk. W szczególności należy unikać limitów określanych jako procent wartości powstałej szkody. Przykładem może być klauzula rozszerzająca odpowiedzialność ubezpieczyciela o koszty wynikające z usunięcia pozostałości po szkodzie. W przypadku szkód na budowie bardzo często mamy do czynienia ze szkodą o niskiej wartości natomiast koszty usunięcia pozostałości wielokrotnie przewyższają wartość samej szkody. W takim przypadku wypłacone odszkodowanie będzie znikome.

To tylko przykłady licznych ograniczeń, które za każdym razem są przez nas weryfikowane podczas wyboru odpowiedniej oferty.

Jaki jest koszt ubezpieczenia?

 • przykładowy koszt ubezpieczenia budowlanego dla inwestycji kubaturowej (budynek wielorodzinny) o wartości 10 mln zł wynosić może od 5 500 zł do 8 000 zł,
 • przykładowy koszt ubezpieczenia montażu linii produkcyjnej o wartości 10 mln zł wynosić może od 7 000 zł do 15 000 zł.

Pomoc w zakresie obsługi szkód

W ramach obsługi brokerskiej zapewniamy likwidację szkód od momentu jej zgłoszenia po wypłatę należnego odszkodowania, aż po ścieżkę odwoławczą i przygotowanie Klienta do ewentualnego sporu sądowego.

Wiemy, że w przypadku wystąpienia szkody duże znaczenie ma czas. Staramy się, aby oględziny odbyły się w jak najkrótszym terminie (niekiedy następnego dnia po zdarzeniu), bierzemy w nich czynny oraz dbamy o właściwe ujęcie wszystkich elementów roszczenia w protokole z oględzin.

Na późniejszym etapie koordynujemy cały proces przesyłania dokumentacji oraz wyjaśnień do zakładów ubezpieczeń zapewniając jednocześnie, aby wszelkiego rodzaju odpowiedzi oraz decyzje były wydawane w ustawowych terminach.

Osoby odpowiedzialne za koordynację szkód w naszej firmie to byli pracownicy zakładów ubezpieczeń, którzy obecnie czynnie zajmują się likwidacją. Mają odpowiednie doświadczenie i kompetencje, które pozwalają zoptymalizować cały proces likwidacji szkody i zapewnić wypłatę odszkodowania zgodnie z przyjętymi warunkami ubezpieczenia oraz obowiązującymi przepisami i orzecznictwem sądów.