Mienie

Ubezpieczenie mienia

Tworzymy rozwiązania w zakresie ubezpieczeń mienia dla przedsiębiorstw o zróżnicowanych profilach działalności oraz wielkości majątku. Zdobyte doświadczenie pozwala nam wypracować optymalny program ubezpieczeniowy dostosowany do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.

W zależności od profilu działalności oraz potrzeb przedsiębiorstwa rynek oferuje następujące rozwiązania:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody związane ze zdarzeniami losowymi takimi jak: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie (upadek) statku powietrznego, eksplozja, implozja, huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, lawina, śnieg i lód, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, szkody wodociągowe, zalanie przez osoby trzecie, dym i sadza, fala uderzeniowa, wydostanie się wody lub pary wodnej z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All risk)

Ubezpieczenie typu all risk obejmuje szkody rzeczowe powstałe w wyniku zdarzenia losowego za wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie wyłączone w OWU.

Utrata zysku

Forma ubezpieczenia polegająca na wyrównaniu utraconego zysku brutto (zazwyczaj rozumianego jako zysk oraz koszty stałe) utraconego od momentu powstania szkody do odzyskania pełnej sprawności działania.

Sprzęt elektroniczny

Ochroną objęte są szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym takim jak: sprzęt komputerowy, nośniki danych, telefony komputerowe.

Ochrona obejmuje najczęściej szkody związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu, kradzieżą lub rabunkiem, błędną obsługą, czy upadkiem.

Szyby

Ubezpieczenie obejmuje ochroną oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków, lokali, pomieszczeń użytkowych i mieszkań, ochroną mogą być również objęte inne budowle i

konstrukcje wykonane z elementów szklanych.

Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń

Ubezpieczenie obejmujące szkody rzeczowe polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu maszyn. Przyczynami tego rodzaju szkód mogą być m.in.: działanie człowieka, wady projektowe lub konstrukcyjne, szkody powstałe w wyniku eksploatacji maszyny, zwarcie, przepięcie i inne.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową prace kontraktowe oraz mienie stanowiące przedmiot budowy. Ochroną objęte są szkody materialne w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wszelkich zdarzeń losowych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia.

Pomoc w zakresie obsługi szkód

W ramach obsługi brokerskiej zapewniamy likwidację szkód od momentu jej zgłoszenia po wypłatę należnego odszkodowania, aż po ścieżkę odwoławczą i przygotowanie Klienta do ewentualnego sporu sądowego.

Wiemy, że w przypadku wystąpienia szkody duże znaczenie ma czas. Staramy się, aby oględziny odbyły się w jak najkrótszym terminie (niekiedy następnego dnia po zdarzeniu), bierzemy w nich czynny oraz dbamy o właściwe ujęcie wszystkich elementów roszczenia w protokole z oględzin.

Na późniejszym etapie koordynujemy cały proces przesyłania dokumentacji oraz wyjaśnień do zakładów ubezpieczeń zapewniając jednocześnie, aby wszelkiego rodzaju odpowiedzi oraz decyzje były wydawane w ustawowych terminach.

Osoby odpowiedzialne za koordynację szkód w naszej firmie to byli pracownicy zakładów ubezpieczeń, którzy obecnie czynnie zajmują się likwidacją. Mają odpowiednie doświadczenie i kompetencje, które pozwalają zoptymalizować cały proces likwidacji szkody i zapewnić wypłatę odszkodowania zgodnie z przyjętymi warunkami ubezpieczenia oraz obowiązującymi przepisami i orzecznictwem sądów.

Pozostały zakres usług w ramach współpracy:

  • pomoc przy szacowaniu wartości mienia,
  • pomoc w zakresie inżynierii oceny ryzyka.