RODO

I. Infinity Brokerzy ubezpieczeniowi spełniają wymogi do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 

II. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji dotyczącej wykonywania działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń jest Infinity Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Wrocławska 98/4, 81-530 Gdynia, posiadającej zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności brokerskiej nr 1869/12, wpisanej do KRS pod nr  0000434053, NIP: 585-146-50-03, REGON: 221743359, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy.

III. Państwa dane osobowe wykorzystywane są w celu:

 1. zawarcia i wykonania zleconej administratorowi przez Państwa usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego (a także dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości świadczonych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 2. przechowywania dokumentacji dotyczącej wykonywania działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń oraz w celach związanych z reprezentowaniem Państwa zgodnie z zawartym pełnomocnictwem przed Ubezpieczycielami (art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Dz.U. 2022 poz. 905),
 3. wykonania ciążących na naszej spółce obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 4. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia zawartych przez Państwa, za pośrednictwem administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes administratora”,
 5. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 6. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

IV. Dane będą przechowywane w zależności od: 

 1. czas trwania umowy,
 2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 4. czas do momentu wycofania zgody. 

V. Prawa osób, których dane są przetwarzane, to: 

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 2. sprostowania swoich błędnych danych,
 3. żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,
 6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można w każdym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego. 

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie. 

VI. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane możemy przekazać – poza osobami upoważnionymi przez Administratora danych – innym podmiotom (podmiotom przetwarzającym je w imieniu Infinity, które świadczą na ich rzecz usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, brokerskie, likwidacji szkód, podwykonawcom czy współpracownikom, którzy wykonują czynności w celu realizacji umowy na rzecz klienta, a także podmiotom, z którymi Infinity współpracuje w ramach powiązań organizacyjnych i kapitałowych celem optymalizacji oferowanych Państwu usług i produktów) 

VII. Infinity będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa np. towarzystwu ubezpieczeń. 

VIII. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

IX. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@ibu.pl lub pisemnie na adres siedziby Infinity Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.