Blog

Ubezpieczenie dla dewelopera: kompendium wiedzy

Spis treści

Ubezpieczenie odgrywa kluczową rolę w branży deweloperskiej, stanowiąc niezastąpioną ochronę przed różnorodnymi ryzykami związanymi z procesem budowlanym. Przyjrzymy się dziś różnym rodzajom ubezpieczeń odpowiednich dla firm deweloperskich oraz ich znaczeniu w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i prawnej ochrony. 

Realizacja inwestycji – dwie opcje dla dewelopera

Deweloper ma wybór między powierzeniem realizacji inwestycji generalnemu wykonawcy, a zrealizowaniem jej metodą gospodarczą. To, jakiego wyboru dokona, ma istotne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa.  

W przypadku powierzenia placu budowy generalnemu wykonawcy deweloper przekazuje mu całość odpowiedzialności za budowę, w tym wybór podwykonawców. Metoda gospodarcza daje deweloperowi większą kontrolę nad procesem budowlanym, pozwalając na wybór podwykonawców i zakup materiałów, ale wymaga też większego zaangażowania w kwestie związane z ubezpieczeniami. Każda z tych strategii wymaga upełnie innego podejścia do kwestii bezpieczeństwa firmy deweloperskiej. 

Poniżej przyjrzymy się najistotniejszym z punktu widzenia dewelopera ubezpieczeniom. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Odpowiedzialność za teren budowy

Ubezpieczenie CAR (wszystkie ryzyka budowy) dla dewelopera

Ubezpieczenie CAR (Construction All Risks) dla dewelopera jest niezwykle istotne podczas realizacji każdego projektu budowlanego. Z punktu widzenia potencjalnych szkód jest to najważniejsze ubezpieczenie w procesie budowlanym.  

W przypadku korzystania z usług generalnego wykonawcy ciężar opłacenia ubezpieczenia CAR spoczywa właśnie na nim. Natomiast jeśli deweloper realizuje inwestycje metodą gospodarczą – dla zapewnienia sobie pełnego bezpieczeństwa – powinien szczególną uwagę zwrócić na dobór odpowiedniej polisy CAR. To jedyna szansa na kompleksowe zabezpieczenie firmy. Poleganie na polisach OC wykonawców to nie jest zawsze dobry pomysł – warto o tym pamiętać.  

Ubezpieczenie CAR oferuje wszechstronną ochronę przed różnorodnymi ryzykami i nieprzewidzianymi zdarzeniami, które mogą mieć wpływ na harmonogram prac oraz finanse dewelopera. Obejmuje ono szeroki zakres ryzyk, takich jak szkody wyrządzone budynkom, kradzieże materiałów budowlanych czy nawet opóźnienia w realizacji projektu. Ubezpieczenie to dopuszcza możliwość rozszerzenia o szkody z OC (sekcja II), natomiast z naszego punktu widzenia OC dla dewelopera powinno być zawarte na bazie odrębnej polisy (o tym w dalszej części tekstu). 

Dzięki zawarciu odpowiedniego ubezpieczenia CAR deweloper może spać spokojnie, mając pewność, że w przypadku szkód czy opóźnień, będzie miał wsparcie finansowe na pozbycie się problemów i kontynuację prac. 

OC dewelopera

Ubezpieczenie OC dewelopera to kolejny istotny element, który zapewnia ochronę przed roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód osobowych lub materialnych powstałych w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi. W przypadku wypadku na placu budowy ubezpieczenie OC dewelopera pokryje koszty ewentualnych odszkodowań oraz koszty prawne związane z dochodzeniem roszczeń. Dzięki temu ubezpieczeniu deweloper unika ryzyka finansowego związanego z ewentualnymi procesami sądowymi, co ma istotne znaczenie dla utrzymania stabilności finansowej firmy. 

Ubezpieczenie OC dla dewelopera stanowi pierwszą linię obrony przed różnorodnymi ryzykami związanymi z procesem budowlanym. Chroni ono przed konsekwencjami ewentualnych wypadków na placu budowy, uszkodzeń mienia lub roszczeń osób trzecich. Dzięki temu deweloper może uniknąć poważnych konsekwencji finansowych i prawnych w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.  

Ubezpieczenie OC dla dewelopera zapewnia również ochronę przed roszczeniami prawymi osób poszkodowanych w wyniku działań związanych z projektem budowlanym. W przypadku sporów sądowych czy roszczeń o odszkodowanie polisa OC może zapewnić wsparcie prawników i pokrycie kosztów obrony, minimalizując ryzyko finansowe i reputacyjne dla dewelopera. 

Deweloper realizujący inwestycje metodą gospodarczą powinien posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej „parasolową”, która swoim zakresem obejmuje również szkody wyrządzone przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców (należy zakładać, że ich polisy mogą mieć wady albo zakres nieadekwatny do wykonywanej działalności albo jej skali). 

OC podwykonawców

Bardzo ważne jest sprawdzenie polis OC podwykonawców budowlanych, którzy biorą udział w realizacji projektu. W przypadku realizacji inwestycji, która nie jest objęta ubezpieczeniem CAR i której nie realizuje generalny wykonawca, szkody w dużej części będą pokrywane z polisy OC podwykonawców. Często posiadają oni polisy z niskimi sumami oraz bardzo wąskim zakresem ubezpieczenia. Zdarzają się takie, które w zakresie działalności podwykonawcy nie mają wpisanej działalności wykonywanej w ramach realizacji kontraktu, suma gwarancyjna jest dalece niewystarczająca lub też zakres nie obejmuje przedmiotu ich prac. 

Sprawdzenie polis OC podwykonawców budowlanych pozwala deweloperowi upewnić się, że wszyscy uczestnicy projektu posiadają odpowiednie ubezpieczenie, które zapewni ochronę w przypadku szkód lub wypadków w trakcie prac budowlanych.  

Dzięki temu deweloper może mieć pewność, że cała działalność związana z projektem jest objęta odpowiednią ochroną ubezpieczeniową. W przypadku szkody wyrządzonej przez podwykonawcę wypłata odszkodowania z polisy odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy nie wpłynie na szkodowość dewelopera. 

Dobrą praktyką jest zawieranie polisy CAR oraz jednocześnie weryfikowanie polisy OC podwykonawców, co pozwala na pełną kontrolę nad ubezpieczeniami. 

OC kierownika budowy

Ubezpieczenie OC kierownika budowy w branży deweloperskiej jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i inwestorom. Polisa ta chroni przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu szkód osobowych czy materialnych, które mogą wyniknąć z działań związanych z budową.  

Suma gwarancyjna wymagana ustawą wynosi 50 tysięcy euro. Jest ona zdecydowanie niewystarczająca w przypadku szkód osobowych oraz materialnych. Dobrą praktyką jest w związku z tym dodawanie tych szkód do zakresu ubezpieczenia OC dewelopera albo wymaganie od kierowników budów ubezpieczenia OC nadwyżkowego znacznie zwiększającego sumę gwarancyjną. 

W przypadku nieprzewidzianych sytuacji czy wypadków posiadanie właściwej polisy OC kierownika budowy może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka finansowego oraz zapewnić spokój i pewność zarówno deweloperowi, jak i jego partnerom biznesowym.  

OC projektanta

W przypadku realizacji inwestycji metodą gospodarczą albo wtedy, gdy kwestie projektowe leżą po stronie dewelopera, ubezpieczenie OC projektanta jest kluczowym elementem ochrony dla dewelopera budowlanego. Zapewnia ochronę w przypadku ewentualnych błędów czy uchybień w projektach. Chroni przed roszczeniami klientów związanymi z niedociągnięciami w dokumentacji projektowej oraz zapewnia pomoc w pokryciu kosztów związanych z procesami sądowymi.  

Ubezpieczenie to uzupełnia ochronę procesu związanego z realizacją inwestycji. Kwestie ochrony odpowiedzialności cywilnej projektanta można włączyć w niektórych przypadkach w ramy polisy odpowiedzialności cywilnej związanej z działalnością dewelopera. 

SPRAWDŹ TEŻ

Gwarancja ubezpieczeniowa od podwykonawcy - na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie niesprzedanych lokali oraz budynku

Ubezpieczenie mieszkań niesprzedanych jest istotne dla dewelopera z kilku powodów. Najważniejszy jest taki, że zapewnia ochronę przed ryzykiem związanym z uszkodzeniem lub zniszczeniem mieszkań po oddaniu budynku wspólnocie mieszkaniowejSzkody związane z zalaniem albo pożarem są wtedy objęte ochroną i deweloper minimalizuje ryzyko ich negatywnych konsekwencji. 

Podsumowanie – ubezpieczenia dla dewelopera

Ubezpieczenia dla dewelopera są istotne z kilku istotnych powodów. Po pierwsze, zapewniają ochronę finansową w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak wypadki budowlane, uszkodzenia mienia czy roszczenia klientów. Ubezpieczenia mogą też chronić dewelopera przed ryzykiem odpowiedzialności cywilnej w razie ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim lub ich mieniu. Wreszcie, ubezpieczenia zapewniają spokój i pewność działania, umożliwiając skupienie się na głównym celu – sprawnym i bezpiecznym prowadzeniu działalności. 

Posiadanie ubezpieczeń dostosowanych do sposobu realizacji inwestycji jest niezwykle istotne – tylko wtedy można powiedzieć, że deweloper jest należycie chroniony. Inne elementy jak kontrolowanie i korygowanie zakresu polis podwykonawców czy zapewnienie własnym polisom odpowiednio szerokiego zakresu pozwoli znacząco ograniczyć ryzyko negatywnego oddziaływania potencjalnych szkód na działalność dewelopera.  

Deweloper do realizacji powyższych kwestii oddelegować swojego pracownika lub zlecić to wyspecjalizowanemu brokerowi ubezpieczeniowemu. Rola brokera ubezpieczeniowego jest bardzo istotna, gdyż dzięki swojemu profesjonalizmowi pozwoli ograniczyć pracę związaną z ubezpieczeniami po stronie dewelopera do wyboru odpowiedniej oferty. Kwestie związane z ubezpieczeniami są skomplikowanym zagadnieniem, gdyż warunki poszczególnych ubezpieczycieli różnią się od siebie często diametralnie. W IBU zapewniamy naszym klientom z branży budowlanej najlepsze doradztwo i ekspercką obsługę na każdym etapie procesu ubezpieczeniowego. Warto pamiętać, że wejście we współpracę z doświadczonym brokerem to też skuteczna metoda na optymalizację zakresu ubezpieczenia i obniżenie jego kosztu. 

Krzysztof Gąsiorowski

Krzysztof Gąsiorowski

Broker.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze klientów z sektora budowlanego. W swojej karierze pracował z największymi firmami budowlanymi i deweloperskimi w Polsce. Odpowiada też za obsługę ubezpieczeń majątkowych i zdrowotnych.

W ubezpieczeniach od 20 lat.

Może zainteresuje

Cię także: