Blog

Ubezpieczenie działalności IT z zakresu robotyki i automatyki

Spis treści

W ostatnich dwóch dekadach rewolucja technologiczna nabrała sporego przyspieszenia za sprawą intensywnego rozwoju branży IT, a także robotyki i automatyki. Firmy działające w tych sektorach muszą nie tylko radzić sobie z wyzwaniami technicznymi, ale także zabezpieczać się przed różnorodnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia biznesu. W odpowiedzi na te potrzeby coraz większą popularnością cieszą się ubezpieczenia specjalnie dostosowane do branży IT, skupiające się na aspektach związanych z robotyką i automatyką. Przyjrzymy się bliżej temu, na jakie ryzyka są narażone tego rodzaju firmy oraz na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie, które będzie chroniło przed skutkami błędów zawodowych.

Czym jest robotyka?

Robotyka, nazywana także techniką robotyczną, jest interdyscyplinarną dziedziną badań nad tworzeniem robotów, łączącą zagadnienia automatyki, elektrotechniki, informatyki oraz inżynierii mechanicznej. Automatyka zajmuje się natomiast zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (w tym sterowaniem robotami). Współcześnie robotyka i automatyka na ogół  utożsamiane z przemysłem 4.0 oraz sztuczną inteligencją (AI).

Obydwie te dziedziny istotnie zmieniły oblicze współczesnego rynku pracy – zastąpiły ludzką pracę fizyczną i umysłową związaną z wykonywaniem powtarzalnych czynności przez pracę samoczynnych maszyn. Dodatkowo, umożliwiły pracę w niebezpiecznych warunkach – w wysokich temperaturach, w pobliżu toksycznych lub wybuchowych substancji czy na obszarach o wysokim ryzyku wypadków. Do automatyzacji przyczynia się zarówno automatyka, jak i mechanizacja, robotyka czy technika informatyczna. Automatyzacja jest charakterystyczna dla większości procesów technologicznych, a dzięki wykorzystaniu robotów zwiększa się wydajność, poprawia efektywność oraz następuje redukcja kosztów (np. związanych z zatrudnieniem pracowników, przerwami w produkcji itp.).  

Poza przemysłem (głównie samochodowym, elektromaszynowym, lotniczym i kosmicznym) robotyka znajduje zastosowanie również w wielu innych obszarach: w nauce teoretycznej, w medycynie i rehabilitacji, w edukacji, rozrywce, w codziennym życiu człowieka. Robotyka przydaje się wszędzie tam, gdzie potrzeba nie tylko powtarzalności, ale i precyzyjności i niezawodności działań, szybkości reakcji, wytrzymałości tworzonych konstrukcji.  

Z dziedziną tą związane są dwa pojęcia z obszaru sztucznej inteligencji (AI): machine learning i deep learning. Zakładają one zdolność algorytmów do samouczenia się wzorców i korelacji w dużych zbiorach danych tak, by na ich podstawie podejmować decyzje i formułować prognozy – bez bycia zaprogramowanym do tego celu przez człowieka. 

Dowiedz się więcej

AI a branża ubezpieczeniowa. Przykłady, szanse, zagrożenia

Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez roboty?

Jak kształtuje się odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez roboty, a zwłaszcza roboty autonomiczne, podejmujące często samodzielne decyzje? W przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody (np. przedsiębiorstwa budowlane, energetyczne, transportowe itp.) zastosowanie ma przepis z Kodeksu cywilnego: 

Art.  435.  [Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu]

§1.  Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Zatem to przedsiębiorca, decydując się na wykorzystanie w swojej działalności maszyn i urządzeń, których użytkowanie wiąże się z wyrządzeniem szkody osobowej lub majątkowej, bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje ich nieprawidłowego działania – niezależnie od tego, czy ponosi winę za szkodę, czy też nie.  

Analogicznie wygląda kwestia odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne. Przepis art. 436. § 1. Kodeksu cywilnego mówi o tym, że posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody również ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, czyli nawet wtedy, gdy nie ma jego winy. 

Nasuwa się więc pytanie, czy upowszechnienie robotów będzie skutkować uregulowaniem odpowiedzialności prawnej za wyrządzone przez nie szkody? Na razie ubezpieczenie OC robota funkcjonuje tylko na rynku japońskim, ale kto wie, czy biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój robotyki wkrótce i u nas nie pojawi się podobne rozwiązanie. Z całą pewnością ułatwiłoby to rozstrzygnięcie kwestii, kto ponosi odpowiedzialność za robota. Czasami może to być producent poszczególnych części, czasami twórca oprogramowania, a czasami sam użytkownik. A co, jeśli szkoda wyrządzona przez robota będzie spowodowana włamaniem hakera i zainstalowaniem złośliwego oprogramowania? Na stopień komplikacji zagadnienia wpływa m.in. różnorodność występujących robotów oraz szeroki zakres ich zastosowań. Bardzo trudno jest przy takim zróżnicowaniu ustalić jeden uniwersalny model odpowiedzialności. 

OC zawodowe dla firm z branży robotyki i automatyki

Pierwszym krokiem przy ubezpieczaniu działalności z zakresu robotyki i automatyki jest dokładna ocena ryzyka. Należy przeanalizować wszelkie potencjalne zagrożenia, takie jak błędy ludzkie, awarie, cyberataki, opóźnienia czy inne sytuacje, do których może dojść zarówno w trakcie przygotowania systemu, jak i po jego dostawie i wdrożeniu. Im lepiej zrozumiane są te ryzyka, tym łatwiej będzie odpowiednio się ubezpieczyć. 

Na co zwrócić uwagę, by mieć gwarancję kompleksowej ochrony na wypadek problemów? Poniżej kilka kluczowych obszarów, które powinno pokryć ubezpieczenie OC zawodowe.

Szkody osobowe oraz w mieniu 

W przypadku działalności związanej z robotyką i automatyką, istnieje wysokie ryzyko powstania szkód w mieniu osób trzecich oraz na osobach. Jako przykład możemy wskazać autonomiczne pojazdy. To maszyna, na podstawie opracowanego wcześniej algorytmu, decyduje w sposób autonomiczny np. o trasie przejazdu, sposobie ominięcia przeszkody, nagłym hamowaniu czy przyspieszeniu. Jeśli dojdzie do powstania szkody, ustalenie „osoby” odpowiedzialnej – w przypadku działania wywołanego przez autonomiczne decyzje robota – może się czasami okazać niemożliwe. Z powodu braku odpowiednich regulacji prawa cywilnego i karnego, do odpowiedzialności w większości przypadków zostaje pociągnięty jego „posiadacz”, który w dalszej kolejności może wystąpić z roszczeniem do twórcy aplikacji wykorzystywanej przez system operacyjny robota lub do producenta wadliwego sprzętu. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie szkoda jest wynikiem ewidentnych błędów ludzkich. Przykładowo, wprowadzenia do algorytmu autonomicznych pojazdów błędnych zasad ruchu drogowego czy też wprowadzenia błędnych algorytmów do sterowników PLC, używanych do sterowania procesem produkcyjnym na liniach montażowych w przemyśle automotive.

Sprawdź

Ubezpieczenie działalności automotive – kompleksowa ochrona z IBU

Polisa ubezpieczenia OC zawodowego może uchronić przed roszczeniami wynikającymi z takich szkód. Należy jednak dodać, że wśród ubezpieczycieli z Polski tego typu zapisy to na razie wyjątki – częściej można je spotkać w ofertach ubezpieczycieli zagranicznych. Zasadniczą rolą tego ubezpieczenia jest bowiem pokrycie szkód mających postać czystych strat finansowych. W ogólnych warunkach ubezpieczenia najczęściej ma miejsce wyłączenie szkód w mieniu i osobowych, będących skutkiem błędu zawodowego. Dlatego w przypadku działalności w branży robotyki i automatyki należy zwrócić szczególną uwagę, aby ten zakres ochrony był zapewniony – najlepiej do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia.

Opóźnienia 

Opóźnienia związane z realizacją zlecenia mogą prowadzić do znaczących strat po stronie zamawiającego, zarówno w postaci strat rzeczywistych takich jak wstrzymanie produkcji lub świadczenia usług, jak i utraconych korzyści, czyli oczekiwanych zysków. To dostawca systemu ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia i związane z tym szkody. Zawarta pomiędzy stronami umowa może przewidywać naliczanie kar umownych za opóźnienie w realizacji harmonogramu. Należy zwrócić uwagę, że zastrzeżenie kar umownych z tytułu opóźnienia wyłącza możliwość dochodzenia odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia prac. Jeśli zamawiający chciałby tego uniknąć, musi zawrzeć w umowie zapis, że prawa naliczania kar umownych za opóźnienia nie wyłączają praw do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych. 

Z punktu widzenia ochrony ubezpieczeniowej istotne są w szczególności dwie kwestie. Po pierwsze, ubezpieczyciel nie będzie nigdy odpowiadać za dodatkowe ustalenia umowne mające na celu rozszerzenie odpowiedzialności firmy IT w stosunku do ogólnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego. Jednym z typowych takich rozszerzeń są właśnie kary umowne. Ubezpieczyciel nigdy więc nie pokryje kar umownych nałożonych na ubezpieczonego. Dlatego zawsze sugerujemy ograniczanie wysokości tych kar, choć idealnym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której umowa między stronami nie zawiera żadnych zapisów dotyczących kar umownych. 

Po drugie, jeśli opóźnienie w wykonaniu umowy nie jest konsekwencją błędów i zaniechań objętych ochroną w polisie ubezpieczenia OC zawodowego, większość ubezpieczycieli również nie będzie za to odpowiadała. Należy przy tym pamiętać, że zwłoka w wykonaniu, nieterminowe wykonanie zobowiązania, opóźnienie samo w sobie nie stanowią błędu zawodowego. To wyłączenie nie jest tak restrykcyjne, jak poprzednie, ponieważ są na rynku ubezpieczyciele, którzy pokrywają roszczenia związane z opóźnieniem także w sytuacji, kiedy nie wynika ono z błędu zawodowego. Jednakże to w dalszym ciągu wyjątki, częściej spotykane w ofertach zagranicznych niż krajowych.  

Sprawdź też

5 kluczowych wyłączeń w OC zawodowym IT

Naruszenie poufności oraz danych osobowych 

Działalność w branży robotyki i automatyki jest narażona również na ryzyko związane z naruszeniem poufności, w tym danych osobowych. Stworzenie oraz wdrożenie systemów często wymaga wymiany poufnych informacji między stronami, które mogą obejmować: plany biznesowe, dane sprzedaży, technologię, warunki umowy itp. Ujawnienie tych informacji osobom nieuprawnionym lub ich wykorzystanie w sposób niezgodny z umową może prowadzić do odpowiedzialności prawnej. Umowa o zachowaniu poufności, zawierana na etapie negocjacji, zazwyczaj określa zasady odpowiedzialności i ewentualne sankcje, takie jak kary umowne. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa może być także traktowane jako nieuczciwa konkurencja w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co może skutkować roszczeniami o naprawienie szkody lub usunięcie skutków nieuczciwych działań.  

Nie można także ignorować ryzyka związanego z odpowiedzialnością za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Zasady te są szczegółowo uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO). Warto zaznaczyć, że za przestrzeganie tych zasad odpowiada zarówno zamawiający, który jest administratorem danych, jak i wykonawca, jeśli przetwarza dane osobowe w ramach umowy (jako tzw. procesor). W przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych, istnieje ryzyko kontroli ze strony organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Taka kontrola może skutkować nałożeniem wysokich kar pieniężnych oraz poniesieniem odpowiedzialności wobec osób, których dane osobowe zostały naruszone, np. poprzez ich ujawnienie lub kradzież. 

Standardowo ubezpieczyciele w ramach OC zawodowego IT obejmują ochroną skutki naruszenia poufności oraz przepisów o ochronie danych osobowych. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:  

  • Przede wszystkim, preferowanym rozwiązaniem jest brak podlimitu w tym zakresie, czyli odpowiedzialność towarzystwa do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia.  
  • Zdarza się, że niektórzy ubezpieczyciele w swoich warunkach ubezpieczenia wymagają szyfrowania danych osobowych i poufnych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i przechowywania. Trzeba pamiętać, że niespełnienie tego wymogu będzie skutkowało odmową wypłaty odszkodowania.  
  • Większość ubezpieczycieli wyłącza w swoich warunkach roszczenia związane z Tajemnicą Przedsiębiorstwa / Tajemnicą Handlową, przy czym koniecznie należy zwrócić uwagę na stosowaną w OWU definicję tego terminu. Zwracamy uwagę, że zazwyczaj nie jest ona tożsama z definicją stosowaną na gruncie prawa, lecz odnosi się do know-how przedsiębiorstwa. 
Definicja z OWU jednego z ubezpieczycieli brzmi:

Tajemnica Przedsiębiorstwa oznacza informacje – w tym wzory, formuły, kompilacje, programy, urządzenia, metody, techniki i procesy – które niezależnie posiadają faktyczną lub potencjalną wartość ekonomiczną wypływającą z faktu, iż nie są ogólnie znane ani łatwe do pozyskania przez osoby trzecie, które mogłyby odnieść korzyść z ich ujawnienia lub wykorzystania, o ile dołożono należytej staranności w celu zachowania ich w tajemnicy.  

OC zawodowe IT

Zakres ochrony. Na co zwrócić uwagę?

Co ważne, w ramach ubezpieczenia OC zawodowego ubezpieczyciele nie odpowiadają za kary administracyjne związane ze złamaniem przepisów RODO (nałożone przez UODO). Tego rodzaju szkody pokrywa odrębne ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych (Cyber) – o którym będzie więcej w dalszej części tego artykułu.

Naruszenie praw własności intelektualnej 

Wszelkie dostarczane przez firmy z branży robotyki i automatyki rozwiązania, zwłaszcza oprogramowanie komputerowe oraz projekty, dokumentacja i inne utwory, są objęte ochroną prawną, głównie na podstawie przepisów dotyczących praw autorskich. Wykonawca powinien udzielić zamawiającemu uprawnień do korzystania z wszelkich praw własności intelektualnej, które zostały opracowane lub dostarczone w ramach umowyczy to w ramach typowego przeniesienia praw autorskich, czy poprzez udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania (w zależności od charakteru umowy). W przypadku, gdy wdrażane oprogramowanie zostało stworzone przez firmy trzecie, dostawca musi zagwarantować udzielenie licencji na rzecz zamawiającego w taki sposób, aby umożliwić mu korzystanie z tych rozwiązań. Dodatkowo zamawiający powinien zapewnić sobie prawo korzystania z pozostałych utworów, wynalazków, wzorów przemysłowych oraz całego know-how, które zostały mu dostarczone w ramach umowy.  

Wszystkie firmy działające w szeroko rozumianej branży IT potrzebują kompleksowej ochrony przed naruszeniem praw własności intelektualnej, co zapewnia ubezpieczenie OC zawodowe. Można wręcz powiedzieć, że jest to jedno z kluczowych ryzyk, które dostrzegają w swojej działalności. Zarzuty naruszenia praw własności intelektualnej mogą dotyczyć zarówno praw autorskich (także w zakresie oprogramowania komputerowego); własności przemysłowej (to m.in.: wynalazki patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, bazy danych itp.), „knowhow” (czyli m.in.: poufne informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, gospodarcze itp.).  

Na jakie elementy należy zwrócić uwagę pod kątem właściwej ochrony ubezpieczeniowej?  

  • Zdarza się, że ubezpieczyciele ograniczają swoją odpowiedzialność związaną z naruszeniem praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności rzędu 10-20% sumy ubezpieczenia oraz dodatkowo wprowadzenie wysokiego udziału własnego dla tego rodzaju szkód. Oczywiście należy dążyć do tego, aby ubezpieczenie nie zawierało podlimitów w tym zakresie.  
  • Zdarza się też, że zakres ochrony jest bardzo wąski, tzn. obejmuje tylko ściśle określone sytuacje, które nie będą adekwatne w przypadku prowadzenia działalności w branży robotyki i automatyki (np. szkody powstałe na skutek nieprawidłowej rejestracji lub sformułowania nazwy domeny internetowej).  
  • Roszczenia wynikające z naruszenia patentów najczęściej są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.  
  • Zwracaliśmy już wcześniej uwagę na wyłączenie dotyczące Tajemnicy Przedsiębiorstwa / Tajemnicy Handlowej, które na gruncie ubezpieczeń rozumiane jest jako know-how przedsiębiorstwa.  

Znajdziesz tutaj

Wszystko, co musisz wiedzieć - Własność intelektualna (Intellectual Property/IP) w IT

OC działalności a OC zawodowe 

Ubezpieczenie OC działalności – którego rolą jest pokrycie szkód w mieniu osób trzecich i na osobach – może często dawać poczucie złudnej ochrony, jeśli jest jedynym ubezpieczeniem, które posiada firma działająca w branży robotyki i automatyki. Jest to spowodowane tym, że taka polisa nigdy nie pokryje szkód rzeczowych i osobowych związanych z działalnością zawodową (czyli jednego z głównych ryzyk w przypadku tych firm). Nie wspominając o innych standardowych wyłączeniach, np. szkód wynikających z niedotrzymania terminów, związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej i przepisów o ochronie danych osobowych, wyrządzonych przez wirusy komputerowe itd. (które co do zasady są czystymi stratami finansowymi, a nie szkodami rzeczowymi czy osobowymi).  

Czy w takim razie jest ona w ogóle potrzebna? Można powiedzieć, że w przypadku firm świadczących usługi z dziedziny robotyki i automatyki tego rodzaju ochrona jest szczególnie istotna. Specyfika pracy robotyka/automatyka wiąże się bowiem nie tylko z pracą przy komputerze, ale również z delegacjami służbowymi, podczas których napisane oprogramowanie jest wdrażane i testowane na produkcji (np. w przypadku pracy jako programista PLC). W trakcie pracy na terenie fabryki mogą przydarzyć się różne rzeczy, nie wynikające bezpośrednio z wykonywania obowiązków zawodowych: można nieumyślnie uszkodzić jakiś element wyposażenia czy też linii produkcyjnej lub wskutek nieuwagi wyrządzić szkodę innej osobie. 

Posiadanie ubezpieczenia OC działalności jest przydatne także w przypadku prowadzenia biura (pokrywa szkody powstałe w wynajmowanych nieruchomościach), wykorzystywaniu w pracy sprzętu leasingowego lub należącego do klienta (pokrywa szkody powstałe w mieniu ruchomym użytkowanym na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.) oraz w przypadku zatrudniania pracowników (rozszerzenie OC pracodawcy) i nie tylko.  

Należy pamiętać o tym, aby zakres terytorialny w polisie był odpowiednio dopasowany do miejsca wykonywania działalności, w tym do kierunków podróży służbowych (zazwyczaj w ramach podstawowego zakresu ochrona udzielana jest jedynie na terenie Polski, ale można ją rozszerzyć na cały świat, włącznie z USA i Kanadą). Jeśli jest taka możliwość, definicja pracownika powinna obejmować również pracowników B2B, a jeśli nie ma takiej opcji, należy włączyć klauzulę OC za podwykonawców. 

Ryzyko cyberataków 

W dobie coraz częstszych ataków hakerskich i naruszeń bezpieczeństwa danych, ubezpieczenie od cyberataków staje się niezwykle istotne. Może ono również stanowić kluczowy element strategii zarządzania ryzykiem dla firm działających w branży robotyki i automatyki, pomagając im zminimalizować straty finansowe w przypadku wystąpienia incydentu cybernetycznego. Jest to szczególnie ważne w kontekście rozważań dotyczących tego, kto odpowiada za szkody wyrządzone przez roboty (np. spowodowane włamaniem hakera) i brak jednoznacznych uregulowań prawnych w tym zakresie.

Szkody cyber

Postęp technologiczny sprawia, że urządzenia stają się coraz bardziej złożone i łączą się w sieci, co zwiększa ilość potencjalnych wektorów ataku dla hakerów. Ponadto, rosnąca liczba zastosowań automatyzacji i robotyzacji powoduje, że systemy sterowania są coraz bardziej krytyczne dla funkcjonowania różnych sektorów, od produkcji przemysłowej po usługi medyczne czy logistykę. W rezultacie ataki na te systemy wywołują znaczne zakłócenia w działalności firm, a w skrajnych przypadkach mogą nawet całkowicie zatrzymać produkcję czy dostawy. Prowadzi to do ogromnych strat finansowych oraz reputacyjnych dla firmy oraz wpływa na stabilność całych branż. 

Największy atak na infrastrukturę jak do tej pory miał miejsce w 2021 r. w Stanach Zjednoczonych. Rosyjscy hakerzy z grupy DarkSide wykorzystali oprogramowanie ransomware do zainfekowania systemu firmy Colonial Pipeline, zarządzającej rurociągiem transportującym ropę w południowo-wschodniej części USA. Atak doprowadził m.in. do zmian w rozkładach lotów na lotniskach na Wschodnim Wybrzeżu, czasowego zamknięcia wielu stacji benzynowych z powodu braku paliwa oraz znaczącego wzrostu ceny za galon. Hakerzy wymusili okup wynoszący 75 bitcoinów (ok. 4,4 mln dolarów), który jednak w znacznej części został odzyskany przez amerykańskie służby FBI. 

Ochrona danych klientów

Firmy z branży robotyki i automatyki często przechowują i przetwarzają poufne dane swoich klientów (takie jak projekty, plany produkcji itp.), jak również dane osobowe. W przypadku nieautoryzowanego dostępu do tych danych lub ich wycieku, firma może ponieść poważne konsekwencje finansowe, stracić zaufanie klientów oraz doznać szkody wizerunkowej. Dodatkowo może ponieść konsekwencje prawne związane z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (np. RODO). Ich złamanie skutkuje nałożeniem wysokich kar administracyjnych oraz poniesieniem odpowiedzialności wobec osób, których dane osobowe zostały naruszone. 

Ubezpieczenie Cyber

Zapewnia ochronę przede wszystkim przed skutkami ataków hakerskich (w tym ransomware i zwrot kosztów okupu) na infrastrukturę ubezpieczonego, włączając w to również utracone korzyści i zwiększone koszty prowadzonej działalności. Ubezpieczyciel pokrywa też koszty wynajęcia informatyków śledczych, prawników oraz podmiotów specjalizujących się w usługach w zakresie zarządzania kryzysowego i public relations.  

Drugim istotnym elementem tego ubezpieczenia jest ochrona w zakresie nałożonych kar administracyjnych. Ubezpieczyciel zwróci nie tylko wysokość opłaconych kar za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych (w tym RODO), ale również pokryje koszty, które wynikają z obowiązku zgłoszenia takiego incydentu do odpowiednich organów nadzoru i osób, których dane wyciekły.

Współpraca z doświadczonym brokerem 

Firmy działające w obszarze robotyki i automatyki powinny dokładnie przeanalizować ryzyko wynikające z prowadzonej działalności oraz podpisywanych umów tak, by dostosować ochronę ubezpieczeniową do własnych potrzeb. Kluczowe jest zrozumienie potencjalnych zagrożeń, takich jak szkody osobowe i w mieniu, opóźnienia w realizacji projektów, naruszenia poufności i danych osobowych czy ryzyko cyberataków. Praca z brokerem doświadczonym w obsłudze firm z branży IT może być niezwykle pomocna w tym procesie, pomagając w identyfikacji ryzyk i znalezieniu najlepszego rozwiązania ubezpieczeniowego dla danej firmy.

Aleksandra Woźniakowska

Aleksandra Woźniakowska

Brokerka.

Odpowiada za ubezpieczenia majątkowe dla branży IT. Na co dzień szeroko dba o bezpieczeństwo Software House’ów.

W ubezpieczeniach od 7 lat.

Może zainteresuje

Cię także: